ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3314095
Page Views 3734173
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
โครงงานเครื่องไล่ยุง

บทนำ 

ที่มาและความสำคัญ

          ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสูงขึ้นและมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งจำนวนของประชากรมนุษย์ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยการดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตในแต่ละวันของมนุษย์นั้น ล้วนแต่มีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ซึ่งบางสิ่งบางอย่างก่อให้เกิดทั้งมลพิษและมลภาวะที่เป็นปัญหาหนึ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน คือ อาการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการทำกิจกรรมในแต่ละวันของมนุษย์เอง โดยอาการเจ็บป่วยนั้นอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น มาจากอาหารการกิน เชื้อโรคชนิดต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วย คือ โรคติดต่อนำโดยแมลง (Vector borne disease) คือ โรคที่มีแมลงเป็นพาหะ ซึ่งจะมีแมลงที่เป็นปัญหาร้ายแรงและพบมากที่สุดต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์นั่นก็คือ ยุงซึ่งยุงเป็นพาหะนำโรคได้หลายโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเท้าช้าง โรคมาลาเรีย เป็นต้น โดยปัญหาที่เกิดจากยุงนั้นทางคณะผู้จัดทำก็มักประสพกับปัญหานี้อยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งสภาพแวดล้อมในชนบท มีทั้งป่าไม้ แม่น้ำ ลำคลอง ภูเขา และมีที่อยู่อาศัยกันเป็นชุมชน ทำให้ชุมชนในพื้นที่ชนบทเกิดโรคที่มาจากยุงได้ง่าย ซึ่งมีผู้ป่วยทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่ถูกยุงกัด โดยส่วนใหญ่เด็กที่มีอายุน้อยๆ จะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก
        เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือ การไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ซึ่งฐานะของคนในชนบทก็แตกต่างกันออกไป บางคนมีฐานะดี บางคนฐานะไม่ค่อยดี โดยยาบางชนิดที่ใช้ในการรักษานั้นก็มีราคาแพง ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากเรื่องเงิน ที่มีไม่พอจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่ายารักษาได้
        ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้คิดต่อยอดทำ เครื่องไล่ยุงอัตโนมัติ ขึ้นมาเพื่อช่วยป้องกันอันตรายโรคที่เกิดมาจากยุง และลดอัตราค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
         ซึ่ง เครื่องไล่ยุง นี้สามารถไล่ยุงได้โดยการใช้สารระเหย เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนอีกทางหนึ่งและทำให้ชาวบ้านหมดห่วงโรคภัยที่มาจากยุงที่เป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คนในครอบครัวและคนในชุมชน อีกทั้งเครื่องไล่ยุงอัตโนมัตินี้ ยังสามารถนำไปใช้ในเวลาที่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมในป่า ซึ่งจะทำให้สะดวกต่อการนำไปใช้ และสะดวกต่อการพกพาไปในสถานที่ต่างๆ

  

วัตถุประสงค์
   ๑.เพื่อสร้างเครื่องไล่ยุงอัตโนมัติที่สามารถไล่ยุงได้
   ๒.เพื่อลดค่ารักษาพยาบาลและลดอัตราการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   ๑.สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
   ๒.สามารถช่วยป้องกันการถูกยุงกัดและลดจำนวนยุง
   ๓.สามารถนำไปใช้และพกพาไปทำกิจกรรมเดินป่าหรือเข้าค่ายได้


                                                                        สารบัญ

หน้า ๑             ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 

หน้า ๒             แบบจำลอง (Story Board),หลักการทำงาน

หน้า ๓             ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ๑. Arduino Uno

หน้า ๔             ๒.Relay  

หน้า ๕             ๓.วงจรไล่ยุง ๔.Brisdboard ๕.ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด 1.5 v

หน้า ๖              ตัวอย่างโปรแกรม Arduino,micro bit 

หน้า ๗              Code  คำสั่งที่ใช้ในโครงงานนี้

หน้า ๘             ผลของการทดสอบผลงาน , คณะผู้จัดทำ                              


โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam