ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3314131
Page Views 3734209
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
โครงงานห้องน้ำอัจฉริยะ
                                                                       บทที่ ๑                                ๑.ที่มาและความสำคัญ
         ในปัจจุบันโลกมีการพัฒนาไปมาก ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและด้านการศึกษา  เช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยและดำรงชีวิตตามการพัฒนา  และการเปลี่ยนแปลงของยุคและสมัยนั้นด้วย การดำรงชีวิตของมนุษย์จึงมีความสะดวก  สบายมากขึ้นในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องการเดินทาง อาหารการการกิน เครื่องนุ่งห่ม การติดต่อสื่อสาร การรักษาพยาบาล เป็นต้น
         แต่ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ได้  สะดวก สบายไปทุกเรื่อง  แม้ว่าจะ
เลือกสรรสิ่งที่ดี  ให้กับตัวเองแล้ว ก็ยังหนีไม่พ้น เรื่องการเจ็บป่วย  โดยการเจ็บป่วยนั้นก็มีสาเหตุมาจากหลายๆ ประการด้วยกัน  ทั้งโรคที่เกิดมาจากพันธุกรรม  โรคที่เกิดมาจากเชื้อโรคต่างๆ และโรคที่เกิดมาจากสัตว์เป็นพาหะนำโรคมาให้ 
          ซึ่งจากการสำรวจพบว่าปัจจุบันโรคไข้เลือดออก กำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศไทยเพราะแต่ละปี มีผู้ป่วยจากทุกภาค เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า  ๑๕ ปี และโรคนี้  มักระบาดมากในฤดูฝน โดยมี “ยุงลาย”เป็นพาหะนำโรคมาสู่คน โดยเชื้อไวรัสเด็งกี่ (Dengue virus) ผู้ป่วย ที่ถูกยุงกัดจะได้รับเชื้อ ส่วนใหญ่ ไม่มีอาการหรือ  มีอาการไข้อ่อนๆ ในขณะที่ผู้ป่วยประมาณ ๕% มีอาการรุนแรง โดยมีไข้เฉียบพลัน  ภายใน   ๓ - ๑๔ วัน หลังได้รับเชื้อมีอาการ  ปวดหัว   ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ มีผื่นตามร่างกาย และยังไม่มีวัคซีน หรือ วิธีการรักโดยเฉพาะ  (กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข (2544)

         ดังนั้น จากการที่ทางคณะผู้จัดทำโครงงานประสบกับปัญหาในเวลาที่เข้าห้องน้ำแล้วมียุงจำนวนมาก  ทำให้เวลาที่เข้าใช้ห้องน้ำมักจะถูกยุงกัด และห้องน้ำตามสถานที่ต่าง ๆ บางแหล่งก็จะมียุงจำนวนมากเช่นกัน  ทำให้เสี่ยงอันตรายต่อการเป็นโรคไข้เลือดออก อีกทั้งในห้องน้ำ  ก็ยังมีกลิ่นอับชื้น และกลิ่นไม่พึงประสงค์ จึงทำให้เกิดความรู้สึกว่าห้องน้ำไม่น่าใช้และไม่อยากเข้าห้องน้ำนั้น 

          ด้วยเหตุผลข้างต้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาหาแนวคิดจากอินเตอร์เน็ตแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานแบบจำลองห้องน้ำอัจฉริยะขึ้นมา เพื่อที่จะสามารถช่วยลดปัญหาปริมาณยุงจำนวนมากในห้องน้ำ แถมยังสามารถช่วยลดกลิ่นอับชื้นและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำ และยังสามารถขจัดกลิ่นอับชื้นในห้องน้ำได้อีกด้วย และยังช่วยลดอัตรา
เสี่ยงการเป็นโรคไข้เลือดออกและโรคอื่น ๆ ที่จะตามมาอีก รวมไปถึงทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการเข้าใช้ห้องน้ำ อีกทั้งยังทำให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับห้องน้ำอัจฉริยะ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้การเรียนรู้จาก STEM ศึกษา โดยการนำศาสตร์วิชา ทั้ง ๔ แขนง มาผสมผสาน และนำเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมากในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และนำไปพัฒนาใช้จริงในอนาคต

๒.วัตถุประสงค์
 ๑) เพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องน้ำ
 ๒) เพื่อศึกษาและสร้างชุดอุปกรณ์สมองกล ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องน้ำ 

๓.สมมติฐานของการศึกษา
    สมมติฐาน “ห้องน้ำอัจฉริยะสามารถทำงานได้จริงและแก้ไขปัญหาได้”

๔.ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
     ในการทำโครงงานในครั้งนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์สมองกล ที่จำลองต้นแบบขึ้นมา เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในห้องน้ำ ซึ่งมีสิ่งที่ใช้ในการศึกษาดังต่อไปนี้
  ๑) ตัวแปรต้น :  code ค่ำสั่ง
  ๒) ตัวแปรตาม  :  ประสิทธิภาพการทำงานของชุดอุปกรณ์สมองกล
  ๓) ตัวแปรควบคุม  :  ชุดอุปกรณ์สมองกล, แหล่งจ่ายไฟ ,

๕.ระยะเวลาในการดำเนินการทดลองเวลาที่ใช้ :  ๑ เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

๖.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ๑) สามารถลดปริมาณยุงในห้องน้ำให้น้อยลง
  ๒) สามารถกำจัดกลิ่นอับในห้องน้ำได้
  ๓) การนำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพร
  ๔) ได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์

๗.นิยามศัพท์เฉพาะ
     แบบจำลองห้องน้ำอัจฉริยะ   หมายถึง  การสร้างชุดอุปกรณ์สมองกล ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องน้ำ เช่น ปัญหามียุงจำนวนมาก ปัญหามีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และอากาศร้อน และนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาใช้จริงในอนาคตชุดอุปกรณ์สมองกล หมายถึง  ชุดอุปกรณ์ที่ทำงานภายใต้การเขียน code คำสั่ง และจะทำงานตามคำสั่งที่ป้อนข้อมูลเข้าไป


โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam