ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3314133
Page Views 3734211
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
โครงงานเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติ
                                                      บทที่ ๑
                                                       บทนำ
       กลุ่มของเรามีแนวคิดที่จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ 
ณ ตอนนี้เกี่ยวกับการขาดคนดูแลแปลงผักและรดน้ำผักอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในส่วนนี้ที่มีปัญหาอยู่คือสามเณรก็ติดกิจธุระ บางส่วนบางรูปเป็นผู้ดูแลแปลงผักก็ไม่สามารถมารดน้ำแปลงผักของโรงเรียนได้ต่อเนื่อง เนื่องจากตัวเองบางครั้งก็บางกิจธุระเหมือนกัน
       จากการสังเกตมาเป็นระยะเวลานานหรือทุกๆปีและอีกปัญหาหนึ่งที่นอกเหนือจากนี้
คือสามเณรถูกสัตว์มีพิษที่อยู่ในที่ชุ่มชื้นแถวๆบริเวรแปลงผักกัดต่อยอยู่เป็นบ่อยครั้ง เช่น ตะขาบ,แมงป่อง,งู เป็นต้น เมื่อมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วผักที่อยู่ในแปลงผักก็ขาดการดูแลไม่ได้รดน้ำและไม่เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งในการดูแลแปลงผักของโรงเรียนในการขาดคนดูแลผักในแปลงอย่างสม่ำเสมอ
      เพราะฉะนั้นเราจึงเล็งเห็นปัญหาในส่วนนี้และเลือกที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้น เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก กลุ่มของเราจึงประดิษฐ์ชิ้นงานนี้ขั้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้คือ “เครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติ” 
      ดังนั้นกลุ่มของเราจึงได้ประมวลความคิดเพื่อบูรณาการเป็นเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติ โดยการนำหลักการ ทำงานของเซนเซอร์ความชื้นมาเป็นอุปกรณ์สั่งงาน เพื่อควบคุมการเปิดปิดของโซลินอยย์วาลว์ให้ ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งคาดว่าเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติ จะช่วยลดการใช้ปริมาณน้ำ ประหยัดเวลาในการรดน้ำต้นไม้ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป
       ตลอดจนช่วย เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสร้างสรร
นวัตกรรมใหม่/โครงงาน/ สิ่งประดิษฐ์ตามความสนใจของสามเณรผู้ศึกษา ตลอดจนปลูกฝัง
คุณธรรมที่พึงประสงค์ตามความต้องการ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

                                                วัตถุประสงค์ของโครงงาน
๑. เพื่อสร้างชุดควบคุมระบบรดน้ำผักอัตโนมัติ                                                         
๒.เพื่อพัฒนาผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพประหยัดและปลอดภัย        
                                                                                            
                                                     ขอบเขตของโครงงาน
ชุดควบคุมระบบรดน้ำผักอัตโนมัติ มีขอบเขตดังนี้ 
    ๑. แรงดันอินพุต ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮริตซ์ ๑๐๐ วัตต์ 
    ๒. เวลาในการรดน้ำสูงสุดไม่เกิน ๓๐ นาที 
    ๓. ต่อใช้งานกับโซลินอยย์วาลว์ได้ครั้งละ ๑ ตัวกับจุดจ่ายน้ำ ๑ จุด

วิธีการดำเนินการ ชุดควบคุมระบบรดน้ำผักอัตโนมัติ มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
(ตามภาพที่ ๑)

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
๑. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
๒. พัฒนานวัตกรรมใหม่สู่การพัฒนาอาชีพในอนาคต 
๓. ปลูกฝังการปฏิบัติตนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย 
๕. ช่วยลดสภาวะโลกร้อน


โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam