ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3314138
Page Views 3734216
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
เครื่องหมักปุ๋ยจากเศษอาหารอัตโนมัติ
                                                                         บทที่ ๑
                                                                 ที่มาและความสำคัญ
          พลังงานถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาด้านวิกฤติของพลังงานกำลังทวีความรุ่นแรงเพิ่มขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าทุกคนไม่ควรมองข้ามในการหาพลังงานทดแทนเป็นแหล่งพลังงาน หนึ่งที่ผู้คน
ในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นพลังงานทดแทนจากการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมคู่กันไป

          เทคโนโลยีการบำบัดของเสียแบบไร้อากาศ Anaerobic Digestion เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่นำมาใช้การบำบัดของเสียอินทรีย์ที่ให้ก๊าซชีวภาพเป็นผลพลอยได้ ก๊าซชีวภาพโดย
ทั่วไปเป็นแก๊สผสมประกอบไปด้วยก๊าซมีเทน CH2 60-70 % ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 28-38% และก๊าซอื่นๆได้แก่ ก๊าซไฮโดเจน H2 ก๊าซไนโตรเจน N2 และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ H2Sเป็นต้น 

          ก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการนำกาซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ โดยก๊าซมีเทนมีความร้อน 39.4 mj/m3 การใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพได้แก่ การนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าให้ความร้อนในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือนเป็นผลให้เกิดแนวคิดในการจัดการขยะของเสียที่แหล่งกำเนิด ซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการจัดการของเสียเศษอาหารที่เหลือจากการฉันภายในวัดไผ่ดำที่เป็นขยะอินทรีย์ดังกล่าวโดยเครื่องหมักปุ๋ยจากเศษอาหารอัตโนมัตินอกจากสามารถผลิตกาซชีวภาพในรูปพลังงานทดแทนแล้ว ยังได้ผลพลอยได้ คือ กากของเสียจากกระบวน การย่อยสลายสารอินทรีย์ที่สามารถใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ อันจะเป็นการช่วยบรรเทาและแก้ไขขยะมูลฝอย

          ในปัจจุบัน เศษอาหารต่างๆเป็นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพอานมัย ของเสียกำลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปีนับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชุนซึ่งต้องการจัดการแก้ไขทำให้มีการหมักเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นกลายเป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์นำโรคสารพัดชนิดเช่น ยุง แมลงวัน หนู แมลงสาบ เป็นต้น

           ยามที่ฝนตกลงมาน้ำฝนก็ซะเอาสิ่งสกปรกเน่าเหม็นจากกองขยะไหลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและท่อละบายน้ำก่อให้เกิดผลเสียทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันเกิดสภาพน้ำทั่วขังผลที่ตามมาคือ กลิ่นและเชื้อโรคที่จะเกิดขึ้นกับผู้คนที่อยู่ในตลาดสดการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่เป็นระบบมากนักเนื่องจากขาดการให้ความรู้และขาดการให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะของคนในชุมชุนแต่ในเขตเทศบาลก็จะมีการจัดการกับขยะที่เป็นระบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะฝังกลบโดยการขุดหลุมและฝังกลบขยะ ส่วนขยะอันตรายจำเป็นต้องมีผ้ายางรองพื้นในหลุมก่อนการฝังกลบเพื่อความปลอดภัย
และเป็นมาตรฐานสากล 

           ข้อดีของระบบนี้คือ ต้นทุนในการดำเนินการต่ำเมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ แต่มีข้อเสียคืออาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน และหาสถานที่ฝังกลบยากเพราะถูกต่อต้านจากชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นระบบจัดการขยะมูลฝอยและของเสียเหล่านี้ที่ดีที่สุดคือ การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกรรมวิธีการย่อยสลายทางชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์ซึ่งรวมถึงการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าสชีวภาพ

           จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความสนใจที่จะกำจัดเศษอาหารโดยใช้เครื่องหมักปุ๋ยจากเศษอาหารอัตโนมัติเพื่อผลิตก๊าซมีเทนสำหรับใช้เป็นก๊าซหุงต้ม และศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมี ของกากปุ๋ยและปุ๋ยน้ำจาก ระบบก๊าซชีวภาพเพื่อไปใช้ปุ๋ยชีวภาพ


วัตถุประสงค์  
 ๑.เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร
 ๒.เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร
 ๓.เพื่อนำเศษอาหารมาใช้ประโยชน์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.ช่วยลดปัญหาการหมักหมมของเศษอาหาร
 ๒.ช่วยลดเศษอาหารภายในวัด
 ๓.ช่วยลดมลภาวะทางกลิ่น
 ๔.ช่วยทำให้มีแก๊สหุงต้มใช้
 ๕.ทำให้มีปุ๋ยหมักชีวภาพใช้แทนปุ๋ยเคมี


โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam