ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3314067
Page Views 3734145
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายนักธรรม-พุทธประวัติ

เฉลยปัญหาวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี

สอบในโครงการอบรม

วันจันทร์  ที่  ๑๘  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐

-------------------------

๑.  พุทธประวัติคืออะไร ?  ชาวชมพูทวีปมีความคิดเห็น เรื่องความตาย และความเกิด โดยสรุปอย่างไร ?

            คือ เรื่องที่พรรณนาความเป็นไปของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  (๕ คะแนน)

            เห็นอย่างนี้ คือเห็นว่าตายแล้วเกิดอย่างหนึ่ง เห็นว่าตายแล้วสูญอย่างหนึ่ง  (๕ คะแนน)

๒.  เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภถึงอะไรจึงเสด็จออกบรรพชา ?ทรงบรรพชาได้กี่ปีจึงตรัสรู้ ?

            ทรงปรารภถึงความแก่   ความเจ็บ   ความตาย และ สมณะ  (๕ คะแนน)

          ทรงบรรพชาได้ ๖ ปี จึงตรัสรู้  (๕ คะแนน)

๓.  พระราชโอรสนั้น ประสูติได้ ๕ วัน และ ๗ วัน มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้น ?

            เมื่อประสูติได้    วัน  พระราชบิดาโปรดให้ชุมนุมพระญาติวงศ์และเสนามาตย์พร้อมกัน  เชิญพราหมณ์  ๑๐๘  คนมารับโภชนาหารแล้วทำมงคลรับพระลักษณะและขนานพระนามว่า  “ สิทธัตถกุมาร ”   (๕ คะแนน)

            เมื่อประสูติได้ ๗ วัน พระนางเจ้ามายาผู้เป็นพระราชมารดาสิ้นพระชนม์   (๕ คะแนน)

๔.  พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาเมื่อไร ? ใจความแห่งปฐมเทศนานั้นว่าด้วยเรื่องอะไร ?

            เมื่อวันเพ็ญ เดือนอาสาฬหะ สองเดือนหลังจากตรัสรู้  (๕ คะแนน)

            ด้วยที่สุดสองอย่างอันบรรพชิตไม่ควรเสพ, มัชฌิมาปฏิปทา, และอริยสัจ ๔  (๕ คะแนน)

๕. พระธรรมเทศนาต่อไปนี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ใคร  ที่ไหน  ? 

          ก. อนัตตลักขณสูตร              ข.  อาทิตตปริยายสูตร           ค. โอวาทปาฏิโมกข์

            ง.  เวทนาปริคคหสูตร            จ.  ปฐมเทศนา 

ตอบคำถามได้ดังนี้  (ข้อละ ๒ คะแนน)

            ก. ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 

            ข.  ทรงแสดงแก่พระภิกษุปุราณชฎิล  ที่ตำบลคยาสีสะ ใกล้แม่น้ำคยา

          ค.  ทรงแสดงแก่พระอรหันตขีณาสพ ๑,๒๕๐ องค์ ณ เวฬุวนาราม แคว้นมคธ

            ง.  ทรงแสดงแก่ทีฆนขปริพาชก ณ ถ้ำสุกรขาตา เขาคิชฌกูฏ แขวงเมืองราชคฤห์ ฯ

            จ.  การแสดงธรรมครั้งแรก  ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 

๖.  ในราตรีแห่งการตรัสรู้  พระมหาบุรุษทรงบรรลุญาณอะไรในแต่ละยาม ? (๑๐ คะแนน)

            ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ในปฐมยาม

            ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณหรือทิพพจักษุญาณ ในมัชฌิมยาม

            ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ ในปัจฉิมยาม ฯ

๗.  สังเวชนียสถาน ๔  มีอะไรบ้าง ? (อย่างละ ๒.๕ คะแนน)

มี          ๑) สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ                             ๒) สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

            ๓) สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา          ๔) สถานที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน

 

 

ศาสนพิธี

๘.  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  หมายถึงอะไร ?  (๑๐ คะแนน)

            หมายถึง การประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน เป็นการแสดงตนให้ปรากฏว่า ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตน

๙.  ปาฏิบุคลิกทาน  สังฆทาน   หมายถึงอะไร ? (อย่างละ ๕ คะแนน)

          ปาฏิบุคลิกทาน  หมายถึง  ทานที่ถวายเจาะจงเฉพาะรูปนั้นรูปนี้

            สังฆทาน  หมายถึง ทานที่ถวายไม่เจาะจงรูปใด มอบเป็นของกลางให้สงฆ์จัดเฉลี่ยกันใช้สอยเอง

๑๐.  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กำหนดไว้กี่วัน ?   มีวันอะไรบ้าง ?

            มี  ๔ วัน  (๒ คะแนน) 

            คือ  วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา ฯ (วันละ ๒ คะแนน)

 


โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam