รูปภาพ

ชุมนุมประจำปี 2558

  ชุมนุม
The Art of media

พระมหาวิชิต สิริภทฺทโร
  ชุมนุม
The Art of life

พระมหาวิษณุ ทินฺวโร
  ชุมนุม
The Art of speak

พระมหานเรศ อินฺทวีโร 
ชุมนุม ยุวเกษตร
พระมหานิกร สหสฺสชโย
พระจักรพันธ์ อกฺกรมฺโม
ชุมนุมอาเซียน
อ.อภิยุต แสงโสดา
ชุมนุมคอมพิวเตอร์
อ.ฉลอง กลางจันอัด
ชุมนุมอักษรวิจิตร
อ.มีเดช เฮ็งเพ็ง
ชุมนุมลองคิดแบบวิทยาศาสตร์
อ.พนิดา เล้าประเสร็ฐ
ชุมนุมนักศิลป์
อ.อรสา นาราษฎร์
ชุมนุมรักสุขภาพ
อ.จิรวัส สไลวงษ์
อ.อัญชลี ทองประสพ
ชุมนุมรักการอ่าน
อ.ปวีณา จันทร์เพ็ง

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรี มาดูงานที่โรงเรียนรักษาการรองนายกรัฐมนตรี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง 
และ คณะทำงานทั้งหมด ก็ลงตรวจพื้นที่จริง
เพื่อรับทราบปัญหา และ อุปสรรค ในการทำงาน
หลังอาคาร หอพักสามเณรกฤษณเวฬุ   ชมภาพ