สถิติเจ้าอาวาส
สถิติเจ้าอาวาส
สถิติเจ้าอาวาสวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ)   
๑. พระครูประพัฒนสีลคุณ  (เอก ปวฒฺฑโน พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๕๒๑)
๒. พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์  ( หอมหวล   ปุญฺญวนฺโต พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๔๖)
๓. พระมหาบรรจง  สุธีโร   (พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๐)
๔. พระมหาสำราญ ขนุติโก (พ.ศ.๒๕๕๑ - ปัจจุบัน)