ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เจดีย์วัดไผ่ดำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สมัยอยุธยา
งบประมาณ : 973,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : วิหารวัดไผ่ดำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อุโบสถวัดไผ่ดำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอสมุดโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. ๒๕๔๕
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอพักสามเณร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๗ พ.ย.๒๕๔๓
งบประมาณ : ๑๙ ล้านบาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาหลวงพ่อเอก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๘
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอระฆัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๖๑
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลา ๖๐ พรรษาเฉลิมราชกุมารี (ศาลาหอฉัน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๖๐
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลา ๑๐๐ ปี วัดไผ่ดำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.๒๕๖๗
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : วิชชาคารอรอำไพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.๒๕๖๖
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชุมฤดีศรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.๒๕๖๖
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..