ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
มูลนิธิศิรินธรผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน