ตราโรงเรียน
ตราโรงเรียน
                                         ตราโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา

ตราสัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียน

พระนามาภิไธยย่อ “ ม.ว.ก.” 

ตัวอักษรสีเขียว สีขาว สีเหลือง
ประดิษฐานภายใต้จุลมงกุฎสีทอง และมีรัศมีรูปธรรมจักร
อันเป็นสัญลักษณ์ ของพระพุทธศาสนา

เป็นปรัชญาธรรม และภารกิจหลักในการเผยแผ่
พุทธธรรม
ให้ปรากฏแก่มวลมนุษย์ทุกหมู่เหล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด