กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอภิยุต แสงโสดา
ครูประจำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ