หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
   โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา  เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแก่พระภิกษุ

สามเณร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช

๒๕๕๑  โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  


    จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ - วันศุกร์ ภาคเช้า ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น.

ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.