ประวัติโรงเรียน

       มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่วัดไผ่ดำ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ดำ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๑๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๓๖ - ๘๑๑๑๗๘


ประวัติความเป็นมา

       วัดไผ่ดำ เป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เพราะมีเจดีย์เก่ารูปทรงระฆังคว่ำปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ ช่วงปี พ.ศ.๒๔๖๕-๒๔๗๐ มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาบ้างเป็นบางปี จนเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงมีพระบัญชาให้คณะสงฆ์ในปกครองธรรมยุตไปอยู่ประจำโดยมีพระครูประพัฒน์ศีลคุณ(เอก ปวฑฺฒโน) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๔๖ ตารางวา

          ต่อมา ได้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตรในปี พ.ศ.๒๕๑๓ พระญาณวิริยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ปัจจุบันได้รับพระราชทานเลื่อน สมณศักดิ์ที่พระเทพเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ได้เปิดการเรียนการสอนแก่พระภิกษุสามเณรในรูปแบบการศึกษาผู้ใหญ่ สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสน
โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้จัดส่งพระนักศึกษามาปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ผู้ปกครอง กิจกรรมได้ดำเนินมาถึงปี พ.ศ.๒๕๑๙ ก็ขาดพระภิกษุสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนจึงว่างเว้นไป ๒ ปี

          ต่อมาปี ๒๕๑๓ พระญาณวิริยาจารย์ ได้ขออนุญาตพระธรรมธัชมุนี (ประจวบ กนฺตาจาโร) ปัจจุบัน(ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระราชคณะที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้พระภิกษุสามเณรและอาจารย์มาอยู่ประจำ พร้อมกับเปิดสอนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกบาลีธรรมสนามหลวงและแผนกสามัญศึกษาสังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

           ในระยะแรกเปิดเป็นห้องเรียนหนึ่งของมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีพระมหาสุชาติ ฐิตาจาโร เป็นครูใหญ่รูปแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๕ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับ (ขึ้นพื้นฐาน)โดยมอบนโยบายให้กรมต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกรมการศาสนาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เพื่อนุวัติให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง คณะผู้บริหารจึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดไผ่ดำ โดยตรง
โดยมีพระเทพวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) ปัจจุบันได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวราจารย์วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดการ และพระมหาหอมหวล ปุญฺญวนฺโต ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงฐานานุกรมในสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ที่พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ เป็นครูใหญ่โดยให้ชื่อว่าโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕

          ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมวัดไผ่ดำเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของวัดและโรงเรียน และทรงมีรับสั่งให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี

            ดังนั้น มูลนิธิสิรินธรจึงได้สนองพระราชดำริโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน เมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๔๒แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๓ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน ๑๙ ล้านบาท  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินและทรงเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และได้พระราชทานชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่า "กฤษณเวฬุ"วัตถุประสงค์

๑.เพื่อขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล
๒.เพื่อจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและแผนกบาลีนักธรรม
๓.เพื่อผลิตและส่งเสริมศาสนทายาทเข้าศึกษาต่อระดับสูงในมหาวิทยาลัยต่างๆ
๔.เพื่อสนองนโยบายของสถาบันมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
๕.เพื่อส่งเสริมบุคคลในท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาอบรมพัฒนาด้านจิตใจและความประพฤติ
๖.เพื่อประสานงานกับโรงเรียนใกล้เคียงให้นักเรียนได้รับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจในคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
๗.เพื่อเผยแผ่ความรู้ที่ถูกต้องต่อสังคมให้ท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อสังคม
๘.เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นด้านการศึกษา

     มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาชื่อว่า"โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา" เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เปิดรับสามเณรและนักเรียนชายทั่วประเทศเข้ามาศึกษา โดยจัดการศึกษา ๒ หลักสูตร คือ

     ๑.หลักสูตรนักธรรม-บาลีของคณะสงฆ์ไทยโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา มุ่งเน้นการศึกษานักธรรม-บาลีซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับพระภิกษุสามเณรโดยตรงเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่นักธรรมชั้นตรี-เอก และชั้นบาลีไวยากรณ์จนถึงเปรียญธรรม ๓ ประโยคโดยจัดการศึกษาในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น.- ๒๑.๐๐ น.

      ๒.หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา มุ่งเน้นจัดการศึกษาแผนกสามัญศึกษาให้ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเน้นให้สามเณรนักเรียนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาการพระพุทธศาสนาภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๒๐ น. - ๑๖.๒๐ น.


      มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรอย่างต่อเนื่อง ครบตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์และตรงตามมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อให้บุคลากรทางพระพุทธศาสนาได้ มีความรู้ทั้งสองด้านและก้าวทันต่อวิทยาการทางโลกที่เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว สามเณรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้แล้วสามารถนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเข้าถึงประชาชนได้อย่างชาญฉลาด


ด้านอาหารและการเป็นอยู่
          มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาในระบบประจำที่มีพระภิกษุสามเณรเข้ามาพักอาศัยศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก แต่ว่าไม่ห่างจากชุมชนมากนักจึงสะดวกในการออกรับบิณฑบาตจากคณะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา แต่ภัตตาหารที่บิณฑบาตได้ จะเพียงพอสำหรับพระภิกษุสามเณรในเวลาเช้าเท่านั้น

       ทางโรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จึงได้ตั้งโรงครัวเพื่อประกอบภัตตาหารเพล
ถวายอย่างเพียงพอ ทำให้ในปัจจุบันต้องใช้จ่ายค่าภัตตาหารวันละประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท นับว่าเป็นภาระหนักสำหรับคณะผู้บริหาร แต่ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษาของพระภิกษุสามเณร จึงได้บริจาคทรัพย์ เพื่อตั้งกองทุนในมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒ เพื่อนำผลิตผล
มาเป็นค่าใช้จ่าย และจากการจองถวายภัตตาหารเช้า-เพลในโอกาสต่าง ๆ จึงทำให้มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒สามารถดำเนินการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรมาได้เป็นปีที่ ๒๐ด้านการรักษาพยาบาล

        ด้วยตระหนักถึงความลำบากในการรักษาพยาบาลพระภิกษุและสามเณรผู้อาพาธ เมื่อแรกสร้างอาคารเรียนหม่อมเจ้าหญิงกรณิการ์ จิตรพงศ์ จึงทรงออกแบบอาคารเรียนให้มีห้องพยาบาลไว้ภายในอาคารเรียนชื่อว่า สถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธร พร้อมกับได้ส่งแพทย์และพยาบาลมาประจำเพื่อให้การรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรและให้บริการแก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง                                                นโยบายของฝ่ายต่างๆ

นโยบายฝ่ายวิชาการ

๑.จัดการศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.จัดการศึกษาเพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนักธรรม-บาลีของคณะสงฆ์
๓.จัดการศึกษาเพื่อสร้างนักเรียนให้มีสติปัญญาเฉลี่ยวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ และสามารถแก้ปัญหาได้
๔.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมไทย

นโยบายของฝ่ายธุรการ

๑.ดำเนินงานด้านธุรการของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
๒.ดำเนินงานด้านสารบรรณของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
๓.ดำเนินงานด้านการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใส
๔.ดูแลการให้อุปกรณ์การสอนและวัสดุต่าง ๆให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
๕.สร้างนิสัยรักความประหยัดให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน


นโยบายของฝ่ายปกครอง

๑.อบรมให้นักเรียนมีจริยาวัตรอันดีงามทั้งทางด้านกาย วาจา และจิตใจ
๒.อบรมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย และรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
๓.อบรมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีความรักสามัคคีฉันท์พี่น้อง และตรงต่อเวลา


นโยบายของฝ่ายบริการ

๑.จัดบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป
๒.ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ และให้บริการห้องสมุดแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป
๓.จัดบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป
๔.จัดบริการแนะแนวแก่นักเรียน และให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล