ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดไผ่ดำ  แผนกสามัญศึกษา

   โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ตั้งอยู่ในวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (เดิมชื่อวัดไผ่ดำ) เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ดำ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๕๓๑ ระยะแรกเปิดเป็นห้องเรียนหนึ่งของโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มีพระมหาสุชาติ ฐิตาจาโร เป็นครูใหญ่รูปแรก

ต่อมา พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร) ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน โดยมี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) เป็นผู้ก่อตั้ง/ผู้จัดการ มีพระเถรานุเถระผู้ร่วมก่อตั้งและให้การอุปถัมภ์ อาทิ สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร), พระเทพปัญญากวี (บรรจง กลฺลิโต), พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต), พระราชวราภรณ์ (อนันต์ ญาณวีโร) และมีพระมหาหอมหวล ปุญฺญวนฺโต เป็นครูใหญ่ โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา” เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดไผ่ดำ และทรงถวายผ้าป่าตั้งกองทุนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา เป็นครั้งแรก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เยี่ยมวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม และโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ดังนี้

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เสด็จ ฯ เยี่ยมวัดไผ่ดำเป็นการส่วนพระองค์ ทรงมีรับสั่งให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี มูลนิธิสิรินธร จึงได้สนองพระราชดำริโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ เสด็จ ฯ ทรงเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และพระราชทานชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่า "กฤษณเวฬุ"

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุด และเสด็จ ฯ เปิดอาคารห้องสมุดในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ทรงพระราชทานชื่ออาคารว่า “ห้องสมุดกฤษณเวฬุ”

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักสามเณร และเสด็จ ฯ เปิดอาคารหอพักสามเณรในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทรงพระราชทานชื่ออาคารว่า “หอพักสามเณรกฤษณเวฬุ”

ปัจจุบัน โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผกนสามัญศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้ว ๓๕ ปี จัดการศึกษา ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรนักธรรม หลักสูตรบาลี และหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖  มี พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) เป็นประธานกรรมการโรงเรียน พระราชวราภรณ์ (อนันต์ ญาณวีโร) เป็นผู้จัดการ และ พระครูปลัด ปราโมทย์ สิริเตโช เป็นผู้อำนวยการ โดยมีหน่วยงานที่ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนการเป็นอยู่และการศึกษา เช่น มูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, มูลนิธิสิรินธร, CPA (Thailand), สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา, สวทช., มทร.ธัญบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล, กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น และพุทธศาสนิกชนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับมา