ประวัติโรงเรียน

มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่วัดไผ่ดำ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔
บ้านไผ่ดำ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๑๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๓๖ - ๘๑๑๑๗๘


ประวัติความเป็นมา

วัดไผ่ดำ เป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เพราะมีเจดีย์เก่ารูปทรงระฆังคว่ำปรากฏ
เป็นหลักฐานอยู่ ช่วงปี พ.ศ.๒๔๖๕-๒๔๗๐ มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาบ้างเป็นบางปี จนเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐
สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงมีพระบัญชาให้คณะสงฆ์ในปกครองธรรมยุตไปอยู่ประจำ
โดยมีพระครูประพัฒน์ศีลคุณ(เอก ปวฑฺฒโน) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๔๖ ตารางวา

ต่อมา ได้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
ในปี พ.ศ.๒๕๑๓ พระญาณวิริยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ปัจจุบันได้รับพระราชทานเลื่อน สมณศักดิ์ที่
พระเทพเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ได้เปิดการเรียนการสอนแก่พระภิกษุสามเณร
ในรูปแบบการศึกษาผู้ใหญ่ สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสน
โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้จัดส่งพระนักศึกษามาปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์
ผู้ปกครอง กิจกรรมได้ดำเนินมาถึงปี พ.ศ.๒๕๑๙ ก็ขาดพระภิกษุสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนจึงว่างเว้นไป ๒ ปี

ต่อมาปี ๒๕๑๓ พระญาณวิริยาจารย์ ได้ขออนุญาตพระธรรมธัชมุนี (ประจวบ กนฺตาจาโร) ปัจจุบัน
(ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระราชคณะที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์) ผู้อำนวยการ
โรงเรียน มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้พระภิกษุสามเณร
และอาจารย์มาอยู่ประจำ พร้อมกับเปิดสอนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกบาลีธรรมสนามหลวง
และแผนกสามัญศึกษาสังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

ในระยะแรกเปิดเป็นห้องเรียนหนึ่งของมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีพระมหาสุชาติ ฐิตาจาโร เป็นครูใหญ่
รูปแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๕ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับ (ขึ้นพื้นฐาน)
โดยมอบนโยบายให้กรมต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกรมการศาสนาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
เพื่อนุวัติให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง คณะผู้บริหารจึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดไผ่ดำ โดยตรง
โดยมีพระเทพวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) ปัจจุบันได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวราจารย์
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดการ และพระมหาหอมหวล ปุญฺญวนฺโต ปัจจุบันได้รับการ
แต่งตั้งให้ดำรงฐานานุกรมในสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ที่พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ เป็นครูใหญ่โดย
ให้ชื่อว่าโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕

ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมวัดไผ่ดำ
เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของวัดและโรงเรียน และทรงมีรับสั่งให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น
เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี

ดังนั้น มูลนิธิสิรินธรจึงได้สนองพระราชดำริโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน เมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๔๒
แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๓ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน ๑๙ ล้านบาทเศษ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินและทรงเปิด
อาคารเรียนเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และได้พระราชทานชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่า "กฤษณเวฬุ"วัตถุประสงค์

๑.เพื่อขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล
๒.เพื่อจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและแผนกบาลีนักธรรม
๓.เพื่อผลิตและส่งเสริมศาสนทายาทเข้าศึกษาต่อระดับสูงในมหาวิทยาลัยต่างๆ
๔.เพื่อสนองนโยบายของสถาบันมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
๕.เพื่อส่งเสริมบุคคลในท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาอบรมพัฒนาด้านจิตใจและความประพฤติ
๖.เพื่อประสานงานกับโรงเรียนใกล้เคียงให้นักเรียนได้รับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจในคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
๗.เพื่อเผยแผ่ความรู้ที่ถูกต้องต่อสังคมให้ท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อสังคม
๘.เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นด้านการศึกษา

มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาชื่อว่า
"โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา" เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เปิดรับสามเณรและ
นักเรียนชายทั่วประเทศเข้ามาศึกษา โดยจัดการศึกษา ๒ หลักสูตร คือ

๑.หลักสูตรนักธรรม-บาลีของคณะสงฆ์ไทยโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา มุ่งเน้นการศึกษานักธรรม-บาลี
ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับพระภิกษุสามเณรโดยตรงเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่นักธรรมชั้นตรี-เอก และชั้นบาลี
ไวยากรณ์จนถึงเปรียญธรรม ๓ ประโยคโดยจัดการศึกษาในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น.- ๒๑.๐๐ น.

๒.หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนก
สามัญศึกษา มุ่งเน้นจัดการศึกษาแผนกสามัญศึกษาให้ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยเน้นให้สามเณรนักเรียนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาการพระพุทธศาสนาภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ อันเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๒๐ น. - ๑๖.๒๐ น.


มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณรอย่างต่อเนื่อง ครบตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์และตรงตามมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อให้บุคลากรทางพระพุทธศาสนาได้ มีความรู้ทั้งสองด้านและก้าวทันต่อ
วิทยาการทางโลกที่เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว สามเณรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้แล้วสามารถ
นำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเข้าถึงประชาชนได้อย่างชาญฉลาด


ด้านอาหารและการเป็นอยู่
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาในระบบประจำ
ที่มีพระภิกษุสามเณรเข้ามาพักอาศัยศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก แต่ว่าไม่ห่างจากชุมชนมากนักจึงสะดวก
ในการออกรับบิณฑบาตจากคณะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา แต่ภัตตาหารที่บิณฑบาตได้ จะเพียงพอสำหรับพระภิกษุ
สามเณรในเวลาเช้าเท่านั้น ทางโรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จึงได้ตั้งโรงครัวเพื่อประกอบภัตตาหารเพล
ถวายอย่างเพียงพอ ทำให้ในปัจจุบันต้องใช้จ่ายค่าภัตตาหารวันละประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท นับว่าเป็น
ภาระหนักสำหรับคณะผู้บริหาร แต่ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษาของ
พระภิกษุสามเณร จึงได้บริจาคทรัพย์ เพื่อตั้งกองทุนในมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒ เพื่อนำผลิตผล
มาเป็นค่าใช้จ่าย และจากการจองถวายภัตตาหารเช้า-เพลในโอกาสต่าง ๆ จึงทำให้มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒
สามารถดำเนินการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรมาได้เป็นปีที่ ๒๐ด้านการรักษาพยาบาล

ด้วยตระหนักถึงความลำบากในการรักษาพยาบาลพระภิกษุและสามเณรผู้อาพาธ เมื่อแรกสร้างอาคารเรียน
หม่อมเจ้าหญิงกรณิการ์ จิตรพงศ์ จึงทรงออกแบบอาคารเรียนให้มีห้องพยาบาลไว้ภายในอาคารเรียน
ชื่อว่า สถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธร พร้อมกับได้ส่งแพทย์และพยาบาลมาประจำเพื่อให้การรักษาพยาบาล
พระภิกษุสามเณรและให้บริการแก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง                                                นโยบายของฝ่ายต่างๆ

นโยบายฝ่ายวิชาการ

๑.จัดการศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.จัดการศึกษาเพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนักธรรม-บาลีของคณะสงฆ์
๓.จัดการศึกษาเพื่อสร้างนักเรียนให้มีสติปัญญาเฉลี่ยวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ และสามารถแก้ปัญหาได้
๔.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมไทย

นโยบายของฝ่ายธุรการ

๑.ดำเนินงานด้านธุรการของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
๒.ดำเนินงานด้านสารบรรณของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
๓.ดำเนินงานด้านการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใส
๔.ดูแลการให้อุปกรณ์การสอนและวัสดุต่าง ๆให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
๕.สร้างนิสัยรักความประหยัดให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน


นโยบายของฝ่ายปกครอง

๑.อบรมให้นักเรียนมีจริยาวัตรอันดีงามทั้งทางด้านกาย วาจา และจิตใจ
๒.อบรมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย และรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
๓.อบรมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีความรักสามัคคีฉันท์พี่น้อง และตรงต่อเวลา


นโยบายของฝ่ายบริการ

๑.จัดบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป
๒.ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ และให้บริการห้องสมุดแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป
๓.จัดบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป
๔.จัดบริการแนะแนวแก่นักเรียน และให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล