เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล

นางประทุมพร เฮ็งเพ็ง
พยาบาล

นายชัยนเรศ หลวงคำ
พยาบาล

นางสาวศิริพร วิลัยแก้ว
แม่บ้าน