พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี ๒๕๕๘ งานโรงทาน
พิธีบรรพชาประจำปี ๒๕๕๘ เตรียมสามเณร
พิธีบรรพชาประจำปี - เตรียมสามเณรปี ๒๕๕๔

โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษาเตรียมสามเณรรุ่นที่ 24 สร้างสัมพันธ์ สร้างไมตรี

พิธีบรรพชาสามเณร ปี ๒๕๕๒