กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ครูประจำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย