พระเทพปัญญากวี
พระเทพปัญญากวี
พระเทพปัญญากวี

(บรรจง กลฺลิโต น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,ศน.บ.,M.A.)


ประวัติโดยสังเขป

ชื่อเดิม : บรรจง นามสกุล เขียวหวาน ฉายา กลฺลิโต

เกิดเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๘ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

บรรพชา วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ณ วัดชุมนุมศรัทธา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โดยมีพระปฐมนคราจารย์ (วงศ์ โอวาทตวณฺโณ) วัดเสน่หา เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท : วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๘  ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(จวน อุฎฐายีมหาเถร) เมื่อครั้งดำรงสมณ

ศักด์
ที่ พระศาสนโศภณ เป็นพระอุปัชฌาย์


วิทยฐานะ พ.ศ.๒๔๙๒ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ.๒๔๙๕ สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.๒๔๙๙ สอบได้ ป.ธ.๔ สำนักเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระกิตติสารมุนี

พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชปัญญากวี

พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพปัญญากวี

งานด้านการเผยแผ่พระศาสนา

- เป็นกรรมการอบรมธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการมูลนิธิ ก.ศ.ม

- เป็นกรรมการมูลนิธิส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษยธรรม (ก.ศ.ม.)

- เป็นกรรมการผู้จัดการนิตยสารรายเดือน ศุภมิตร มูลนิธิ ก.ศ.ม.

- เป็นกรรมการร่างระเบียบพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

- เป็นกรรมการอบรมพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ 

ด้านการศึกษา

-เป็นกรรมการร่างหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

-เป็นผู้จัดการโรงเรียนวชิรมกุฎ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

-เป็นกรรมการจัดหาทุนสร้างอาคารเรียน โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและโรงเรียนธัมมสิริศึกษา จัง

นนทบุรี

-เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

-สนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

-สนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร

-สนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


ด้านการปกครอง

พ.ศ.๒๕๐๖ เป็นเลขาเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต

พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นเลขานุการในองค์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นกรรมการบริหารวัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร

พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร

พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นเจ้าคณะแขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ 

ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฎกษัตริยาราม


ด้านผลงาน

-กรรมการมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

-กรรมการมูลนิธิสิรินธร

-ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา

-กรรมการก่อตั้งมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

-กรรมการจัดหาทุนสร้างสถานที่วิปัสสนากรรมฐาน ปัจจุบันคือ วัดมกุฎคิรีวัน จ.นครราชสีมา

-กรรมการจัดหาทุนสร้างวัดญาณรังสี  รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา