ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสุชาติ ฐิตาจาโร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๑-๒๕๓๒
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาวิชัย พลชโย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๒-๒๕๓๓
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ (หอมหวล ปุญฺญวนฺโต)
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๔-๒๕๔๖
ชื่อ-นามสกุล : พระมะลิน กิตติปาโล
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๖-๒๕๓๙
ชื่อ-นามสกุล : พระบุญแทน ชุติปุญฺโญ
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๙-๒๕๔๐
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาธีรนาถ ธีรนาโถ
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๖-๒๕๔๗
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบรรจง สุธีโร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๗-๒๕๕๑