พระเทพญาณวิศิษฏ์
พระเทพญาณวิศิษฏ์
พระเทพญาณวิศิษฎ์

ชัยทวี คุตตจิตโต ป.ธ.๓ , น.ธ.เอก 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ประวัติโดยสังเขป 

ชื่อเดิม : ชัยทวี นามสกุล ปัญเศษ ฉายา คุตฺจิตฺโต

เกิดเมื่อ วันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ ปีจอ ตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๙

ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

บรรพชา    วันที่ ๑๓  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๑ 

อุปสมบท  วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๑  ณ วัดปทุมวนาราม  ราชวรวิหาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร

วิทยฐานะ 

พ.ศ.๒๕๐๑  สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

พ.ศ.๒๕๐๕  สอบได้นักธรรม เอก

พ.ศ.๒๕๑๔  สอบได้ประโยค ๑-๒

พ.ศ.๒๕๑๙  สอบได้ประโยค ๓

พ.ศ.๒๕๓๖  ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน จากสถาบันราชภัฏสกลนคร

พ.ศ.๒๕๔๓  ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สขาพัฒนาชุมชน จากสถาบันราชภัฏสกลนคร

สมณศักดิ์  

พ.ศ.๒๕๒๑  ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูธรรมธร

พ.ศ.๒๕๒๒  ได้เลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระครูปลัดวิริยวัฒน์

พ.ศ.๒๕๒๔  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ในราชทินนามที่ พระครูวิสุทธิญาณสุนทร

พ.ศ.๒๕๓๔  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระญาณเวที

พ.ศ.๒๕๔๓  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนาม ที่ พระราชบัณฑิต

พ.ษ.๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานเลื่อสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพญาณวิศิษฎ์

ด้านการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเจ้าคณะแขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ธรรมยุต)

หน้าที่ปัจจุบัน

 - เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

และสถานศึกษาอีกหลายแห่ง

 - เป็นกรรมการมูลนิธิสิรินธร และเป็นกรรมการมูลนิธิอีกหลายองค์กร

เกียรติประวัติ 

พ.ศ.๒๕๓๓   รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

พ.ศ. ๒๕๕๔  รางวัลพระราชทาน พระธาตุทองคำ  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น