พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

๑) พัฒนาระบบบการเรียนรู้
๒) พัฒนาระบบกิจกรรมนักเรียน 
๓) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๔) พัฒนาระบบบริหารบุคลากร
๕) พัฒนาระบบชุมชนสัมพันธ์


เป้าหมายการพัฒนา

๑) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๒) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๓) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ต่อเนื่อง
๕) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  อย่างมีสติสมเหตุผล
๖) ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
๗) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๘) ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙) คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
๑๐) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๑) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  รอบด้าน
๑๒) สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๑๓) สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๑๔) การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
๑๕) การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยก
ระดับคุณภาพสูงขึ้น


วัตถุประสงค์ของการตั้งโรงเรียน
๑.เพื่อผลิตศาสนทายาทที่มีคุณภาพและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
๒.เพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล
๓.เพื่อจัดการศึกษาในแผนกสามัญศึกษา และแผนกธรรม แผนกบาลี
๔.เพื่อผลิตและส่งเสริมผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
๕.เพื่อสนองนโยบายของสถาบันมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
๖.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชากรในท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาอบรมพัฒนาด้านจิตใจ
๗.เพื่อประสานงานกับสถานศึกษาในชุมชนใกล้เคียงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการอบรม
เรียนรู้และเข้าใจในคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
๘.เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น