ประวัติวัดไผ่ดำ
ประวัติวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม(วัดไผ่ดำ)
ประวัติวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ)

วัดไผ่ดำ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๔ ตำบลทองเอน อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์
ธรรมยุต
มีที่ดินตั้งเนื้อที่วัด ๒๑ ไร่ ๔๖ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๒๐๐ เมตร
ติดต่อกับ
โรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการ (โรงเรียนวัดไผ่ดำ มิตรภาพที่ ๑๘๓)
และที่ดิน
ของชาวบ้าน 

ทิศใต้          ติดต่อ กับถนน ร.พ.ช. และสวนผลไม้ของชาวบ้าน 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ กับคลองชลประทาน

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบล้อมด้วยหมู่บ้านและทุ่งนาของชาวบ้าน อาคารเสนาสนะต่างๆ
สร้างไว้เป็นสัดส่วน  มีอุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร พระประธานในอุโบสถ
ชื่อ 
พระพุทธโสภาคย์สักยมุนี  ขนาดพระเพลา ๑.๓๕ เมตร 

เจดีย์โบราณ วัดไผ่ดำมีเจดีย์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีฐานเจดีย์กว้าง ๑๑ เมตร
สูง ๙ เมตร อาคาร
เสนาสนะต่างๆ นอกจากโบสถ์และเจดีย์แล้วยังมีศาลาบำเพ็ญกุศล
กุฏิสงฆ์จำนวนหลายหลัง
อาคารเสียง-เป้า ปาลวัฒน์วิไชย  (อาคารเรียนหลังเก่า 
ปัจจุบัน ดัดแปลงเป็นที่รองรับแขกเหรื่อ ญาติโยม) หอระฆัง และฌาปนสถาน อาคาร
เหล่านี้
ส่วนมากเป็นอาคารถาวร

วัดไผ่ดำ เป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือมากกว่านั้น เพราะมีเจดีย์เก่า
แก่
ปรากฎอยู่เป็นหลักฐานสภาพเกือบสมบูรณ์ ต่อมาราว พ.ศ.๒๔๖๕-๒๔๖๗ มีพระสงฆ์
อยู่จำพรรษาบ้าง ว่างเว้นไปบ้าง
        จนถึง พ.ศ.๒๔๗๐ สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงวชริญาณวงศ์
โปรดให้พระสงฆ์
ในปกครองคณะธรรมยุตมาอยู่ประจำ โดยมีพระครูประพัฒนสีลคุณ 
(เอก ปวฑฺฒโน)
เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก       

ต่อมาได้สร้าง อุโบสถหลังใหม่และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลัง
วันที่ ๑๓ กันยายน 
พ.ศ.๒๔๘๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร    

วัดไผ่ดำ ได้ชื่อตามนามของหมู่บ้านไผ่ดำ เพราะพื้นที่เดิมของหมู่บ้านและ
ของวัด
บางส่วนเป็นป่าไผ่ดำ ปัจจุบันยังหลงเหลืออยู่บางส่วนภายในวัด

วัดไผ่ดำได้พัฒนาและสนับสนุนการศึกษาทุกแผนก โดยได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม
และ
ของการศึกษานอกโรงเรียน(การศึกษาผู้ใหญ่) แก่ภิกษุ-สามเณร ตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๓๐

ปัจจุบันวัดไผ่ดำ ได้เปิดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม(ตรี-โท-เอก) แผนกบาลี
(ป.ธ.๑-๒ – ป.ธ.๕) แผนกสามัญศึกษา (ม.๑-ม.๖)