กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพีรภัทร์ ตรงดี
ครูประจำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์