ใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียน
ใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียน
“ครบรอบ ๓๐ ปี”    ๓๐  มกราคม ๒๕๖๕
พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร)

เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพวราจารย์ ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการ ว่า 

“โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา”ณ ตำบลทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๕