ภาพกิจกรรม
ภาพสามเณรชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
ภาพสามเณร ประจำปี ๒๕๖๕
สามเณรภิรวัฒน์ ศรีทอง
สามเณร ณัฐพร นะวะคำศรี
สามเณร จักษุเทพ โนนทะชัย
สามเณร นราวิชญ์ จันสี
สามเณร ภูริทัต ทองตีบ
สามเณร ศิวพันธ์ ม่วงคง
สามเณร บุญมี ทองโชติ
สามเณร อภิมงคล ภูคำใบ
สามเณร สหกรณ์ ส่วยกระโทก
สามเณร ธนวัฒน์ โพทา
สามเณร สุทธิเกียรติ ศิริวาริน
สามเณร ชัชวาล นามแสงผา
สามเณรอภิวัฒน์ บุญครอง
สามเณร พรชัย ลือทองจักร
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,13:32   อ่าน 1272 ครั้ง