พระราชวราภรณ์
พระราชวราภรณ์

พระราชวราภรณ์

(อนันต์ ญาณวีโร น.ธ.เอก,ปธ.๕,ศน.บ.,MA)

ผู้จัดการโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อเดิม อนันต์ นามสกุล ศิลปะระเสริฐ ฉายา ญาณวีโร

เกิดเมื่อ : วันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำเดือน ๑ ปี จอ ตรงกับวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๙

ตำบลท่าวุ้ง อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

บรรพชา วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ อายุ ๑๓ ปี ที่ วัดรัมภาราม ตำบลท่าวุ้ง อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

อุปสมบท : วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๙ อายุ ๒๐ ปี ที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร


จำพรรษา : วัดราชประดิษฐสถิมหาสีมาราม ราชวรวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

การศึกษา : น.ธ.เอก,ป.ธ.๕,ศน.บ.(๒๕๑๖),M.A.(History)B.H.U.(๒๕๒๐)

สมณศักดิ์ : พระครูเมธีธรรมธาดา ได้รับแต่งตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕

พระเมธาธรรมรส ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕

พระราชวราภรณ์ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗

ตำแหน่งปัจจุบัน 

- เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

- เป็นที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

- เป็นกรรมการมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

- เป็นกรรมการมูลนิธิสิรินธร

- เป็นผู้จัดการโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 


ตำแหน่งในอดีต

- ครูใหญ่โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัยอำเภอ อ้อมน้อย จังหวัดนครปฐม

- รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

งานสำคัญ 

ผู้ร่วมสร้างและพัฒนา มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และ มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒ (โรงเรียนวัดไผ่ดำ 

แผนกสามัญศึกษา) กับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชิวงศ์ วัดมกุฏกษัตริยาราม