ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
ข่าวในพระราชสำนัก ปี ๒๕๔๙
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุด
พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน และ
เยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวในพระราชสำนัก ปี ๒๕๕๐
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน และทรงติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างห้องสมุด
พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน และ
เยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี ๒๕๕๒
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักสามเณร
พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน ทรงปลูกต้น
มหาพรหมราชินี และเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี ๒๕๕๓ ช่วงถวายผ้าพระกฐิน
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน  ทรงเปิดอาคารหอพักสามเณร
พระราชทานนามอาคารว่า "หอพักสามเณรกฤษณเวฬุ"
พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน 
ทรงพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม
และเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ


ข่าวในพระราชสำนักประจำปี ๒๕๕๓ ช่วงทอดพระเนตรนิทรรศการฝ่ายวิชาการ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

   เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
   ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นำนางสมศรี แซ่ลี้
และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๒๕๘, ๑๐๒๕๙ และ ๑๕๙๘๘ เนื้อที่รวม ๑๑ ไร่
๙๘ ตารางวา ซึ่งอยู่ที่ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

    ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
โดยทรงติดตามนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน ทรงเยี่ยมห้องสมุดกฤษณเวฬุ และเยี่ยม
ราษฎร์ที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และมูลนิธิสิรินธร ร่วมกับวัดฯ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อนำเงินจากผู้มีจิตศรัทธาไปใช้ในการดำเนินงานของวัดฯ และทำนุบำรุงศาสนสถานภายในวัดฯ ปัจจุบันมีภิกษุสงฆ์ 10 รูป สามเณร 167 รูป มีพระมหาสำราญ ขันติโก เป็นเจ้าอาวาส