คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.โชติภพ นามชาลี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เบอร์โทร : 036-811178
ชื่อ-นามสกุล : สามเณร กฤษณ์ อุกฤษณ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เบอร์โทร : 036-811178