คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : สามณรพลวัฒน์ มูลวิจิตร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๖
เบอร์โทร : 036-811178
ชื่อ-นามสกุล : สามเณร อภิสิษฐ์ พลอาษา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณร วิทวัส เลาเฒ่า
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 036-811178