คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ. เหว่ยจุน ตัน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๖
เบอร์โทร : 036-811178
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ. กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ธนากร เลานามสิงห์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 036-811178