วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

    โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สานต่อธรรม-บาลี เป็นคนดี เป็นคนเก่ง รักสถาบัน บุคลากรมีศักยภาพ การบริหารจัดการเป็นระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาไทย             โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา

อักษรย่อภาษาไทย      ผ.ด.

ชื่อภาษาอังกฤษ          Wat watphaidam Buddhist School  

อักษรย่อภาษาอังกฤษ   P.B.S.


สุภาษิตประจำโรงเรียน 
 "วชิรูปมจิตฺโต สิยา พึงเป็นผู้มีจิตแกร่งประดุจเพชร"

สีประจำโรงเรียน            สีเหลือง  ม่วง 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน      ต้นไผ่ดำ


ปรัชญาของโรงเรียน       เจริญธรรมะ เจริญความรู้

คำขวัญประจำโรงเรียน    วิริยะ ขันติ  สัจจะ กตัญญู  

อัตลักษณ์โรงเรียน          ศีลาจารวัตรงาม  ธรรม-บาลีเด่น  เน้นวิชาการก้าวหน้า


คติธรรมประจำใจของนักเรียน

"แสวงหาความรู้    เคารพครูอาจารย์  

รักการศึกษา         มีจรรยาเรียบร้อย

มักน้อยตามฐานะ   เสียสละเพื่อสถาบัน

มุ่งมั่นทำความดี     หลีกหนีสิ่งชั่ว

ไม่มั่วสิ่งเสพติด     รู้จักคิดใช้ปัญญา"