วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

 โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม รักสถาบัน และเป็นคนเก่ง

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  บุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

การบริหารจัดการเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาไทย             โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา

อักษรย่อภาษาไทย      ผ.ด.

ชื่อภาษาอังกฤษ          Wat watphaidam Buddhist School  

อักษรย่อภาษาอังกฤษ   P.B.S.


สุภาษิตประจำโรงเรียน 
 "วชิรูปมจิตฺโต สิยา พึงเป็นผู้มีจิตแกร่งประดุจเพชร"

สีประจำโรงเรียน            สีเหลือง  ม่วง 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน      ต้นไผ่ดำ


ปรัชญาของโรงเรียน       เจริญธรรมะ เจริญความรู้

คำขวัญประจำโรงเรียน    วิริยะ ขันติ  สัจจะ กตัญญู  

อัตลักษณ์โรงเรียน          ศีลาจารวัตรงาม  ธรรม-บาลีเด่น  เน้นวิชาการก้าวหน้า


คติธรรมประจำใจของนักเรียน

"แสวงหาความรู้    เคารพครูอาจารย์  

รักการศึกษา         มีจรรยาเรียบร้อย

มักน้อยตามฐานะ   เสียสละเพื่อสถาบัน

มุ่งมั่นทำความดี     หลีกหนีสิ่งชั่ว

ไม่มั่วสิงเสพติด     รู้จักคิดใช้ปัญญา"