พระครูประพัฒนศีลคุณ(เอก)
พระครูประพัฒนศีลคุณ (หลวงพ่อเอก)
นามเดิม  เอก ขุนศรี  

ชาติภูมิ   

เกิดวันที่  ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๔๐ 

ตรงกับ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปี ระก ณ บ้านคุหลู ต.คุหลู อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

บิดา นายจันทร์ มารดา นางโม ขุนศรี
 
การศึกษา 

- พ.ศ. ๒๔๔๘ เข้าเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนใกล้บ้าน

- พ.ศ. ๒๔๕๕ สอบไล่ได้ชั้นประถมบริบูรณ์

การย้ายถิ่นทำกิน

- พ.ศ. ๒๔๔๘ ย้ายมาพักที่บ้านปลาไหล  ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี ๓ ปี 

อุปสมบท

- พ.ศ. ๒๔๖๑ อุปสมบทฝ่ายมหานิกายและจำพรรษาที่วัดตุ้มหู ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

- พ.ศ. ๒๔๖๔ ญัตติใหม่ในคณะธรรมยุติกนิกาย ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ศรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ได้ฉายาว่า
 ปวฑฺฒโน มีท่านเจ้าคุณพระสิงหบุราจารย์ (ลบ ฐิตาโภ) วัดโบถส์

เป็นพระอุปัชฌาย์  
ท่านพระครูวินิตศีลคุณ (ลา ปุณฺณชิ ) วัดโพธิ์ศรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 
หน้าที่และตำแหน่งทางคณะสงฆ์

- พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ดำ

- พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

- พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทองเอน(ธ)และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น

พระครูประพัฒนศีลคุณ ( พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี)

- พ.ศ.๒๔๑๑ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท

มรณภาพ

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๑ เวลา ๑๙.๑๕ น.  อายุได้ ๘๑  ปี

หมายเหตุ เป็นภิกษุมหานิกาย๓ พรรษา  เป็นภิกษุธรรมยุติกนิกาย ๕๗  พรรษา รวม ๖๐ พรรษา

(เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ดำ ๕๑ พรรษา)