กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายฉลอง กลางจันอัด
ครูประจำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ