พระครูประพัฒนศีลคุณ(สำราญ)
พระครูประพัฒนศีลคุณ(พระมหาสำราญ ขนฺติโก)
พระครูประพัฒนศีลคุณ(พระมหาสำราญ ขนฺติโก)