ใบสมัครเข้าเรียน ปี ๒๕๖๖
ใบสมัครเข้าเรียน ปี ๒๕๖๖
ฝ่ายธุรการ  
โรงเรียนวัดไ่ผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๑๐ 
เบอร์โทร ๐๓๖-๘๑๑๑๗๘

คุณสมบัติผู้สมัคร / หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
๑. นักเรียนชายที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือสำเนาสมุดรายงานตัวนักเรียน 
๓. สำเนาใบประกาศนียบัตรการสอบนักธรรม (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นสามเณร)
๔. สำเนาหนังสือสุทธิ (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นสามเณร)
๕. สำเนาใบประกาศนียบัตรการสอบเปรียญธรรม (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นสามเณร)
๖. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร      จำนวน  ๒  ชุด 
๗. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง   จำนวน ๒  ชุด  
๘. ใบรับรองแพทย์โรคทั่วไป / จาก รพ.รัฐบาล หรือ คลินิก  
๙. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  
๑๐. หลักฐานอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) เช่น เอกสารประวัติการรักษาตัว/ผู้มีโรคประจำตัว

หมายเหตุ  การเขียนใบสมัคร สามารถเลือกวิธีการสมัครแบบออนไลน์ หรือ สมัครแบบโหลดเอกสารมาปริ้น
ส่งมาที่โรงเรียนได้ ตามที่อยู่ข้างต้น

เลือกการสมัครเรียน

แบบที่ ๑ คลิก การสมัครแบบออนไลน์  

แบบที่ ๒ โหลดเอกสารใบสมัคร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.8 KB