สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ถวายการเทศน์แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส
เสด็จทอดกฐิน ณ วัดไผ่ดำ ปี พ.ศ.๒๕๕๒