ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 3142555
Page Views 3548104
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

1 ส.ณ.กอบโชค สวัสดิ์ชัย
2 ส.ณ.วัชรชัย สมศรี
3 ส.ณ.ยอดกตัญญู แสงจันทร์
4 ส.ณ.วัชรินทร์ ชารี
5 ส.ณ.ชาติกล้า ภูผันผิน
6 ส.ณ.ณรงค์ชัย ขุรีทรัพย์
7 ส.ณ.ธนภัทร พงษ์บรรเทา
8 ส.ณ.นนทกร ประเสริฐก้านตรง
9 ส.ณ.ธนากร เลานามสิงห์
10 ส.ณ.วธัญญู ทันใจ
11 ส.ณ.วิชยุทธ บุญเรือง
12 ส.ณ.สุทิน สวงโท
13 ส.ณ.อนันต์ ต้องใจ
14 ส.ณ.กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง
15 ส.ณ.ดนัย หนันต๊ะ
16 ส.ณ.นัฐพล ปัญจพันดอน
17 ส.ณ.นรเศรษฐ บางปา
18 ส.ณ.กฤษณพงษ์ โม่งเม้า
19 ส.ณ.สัตยา จงสมัคร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

1.70600006 ส.ณ. กิตติศักดิ์  คำโสภา
2.70600007 ส.ณ. กุณภัฒน์   สว่างสุข
3.70600008 ส.ณ. ชัยวัฒน์   มะโนวัน
4.70600009 ส.ณ. ไชยวัฒน์  สำราญ
5.70600010 ส.ณ. ณัฐดนัย    รักธรรม
6.70600011 ส.ณ. ณัฐดนัย    เอี่ยมเยี่ยมดี
7.70600012 ส.ณ. ณัฐวุฒิ     ศิลาวรรณ
8.70600013 ส.ณ. ณัฐวุธ      นะวะคำศรี
9.70600014 ส.ณ. ต่อตระกูล  ทวยหาญ
10.70600015 ส.ณ. ธีรวัฒน์    สุวรรณรัตน์
11.70600016 ส.ณ. ธีรศักดิ์    ไม้ตาล
12.70600017 ส.ณ. นาวิน      ไสยาสน์
13.70600018 ส.ณ. พลภูมิ      ศรีแก้ว
14.70600019 ส.ณ. พัชรพล   มั่นสุข
15.70600020 ส.ณ. พัสกร      แตงฉ่ำ
16.70600021 ส.ณ. พิทยุตม์   เถียรอ่ำ
17.70600022 ส.ณ. ภูริเดช     เลาเฒ่า
18.ส.ณ.วรวุฒิ จะเดิม
19.70600023 ส.ณ. วรันธร    บุญเลียบ
20.70600024 ส.ณ. วิชิต       ภู่ภักดี
21.70600025 ส.ณ. วิริยะ       กลิ้มรมย์
22.70600026 ส.ณ. วุฒิชัย     ตันประสาท
23.70600027 ส.ณ. สกลกรานต์  ขุนพรหม
24.70600028 ส.ณ. สญชัย      เทตะรัตน์
25.70600029 ส.ณ. สมจิตร     เวียนเปะ
26.70600030 ส.ณ. สยมภู       ภูอองทอง
27.70600031 ส.ณ. สหชาติ     ถมคำ
28.70600032 ส.ณ. สหรัฐ       อินทไพจิตร
29.70600033 ส.ณ. สุรดิษ      ปวงหล้า
30.70600034 ส.ณ. เสกร์สรร   กลางวงค์
31.70600035 ส.ณ. เหว่ยจุน    ตัน
32.70600036 ส.ณ. อัษฎา     วงค์ธรรม
33.70600037 ส.ณ. อิทธิพล    ศรีคำ
34.ส.ณ.วุฒิชัย ปัญญาเผือก
35.ส.ณ.อำนาจ ศรีนอก
36.ส.ณ.คมสัน ขัตติยะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

1.70590008 ส.ณ. กมลวัฒน์ รัศมีเดือน
2.70590009 ส.ณ. คุณากร  คำดุ้ง
3.70590010 ส.ณ. เจษฎา  คมมังคละ
4.70590012 ส.ณ. นเรศ  ยิ้มแก้ว
5.70590013 ส.ณ. บุญมี  มีอำนาจ
6.70590014 ส.ณ. เมธาสิทธิ์  ภูระภา
7.70590015 ส.ณ. วิทวัส  เลาเฒ่า
8.70590017 ส.ณ. สิงห์  มาเยอะ
9.70590018 ส.ณ. สิทธิศักดิ์  วงศ์วิวงศ์
10.70590019 ส.ณ. สิรวิทญ์  บุตรละคร
11.70590020 ส.ณ. สุธานัย  ค่ำยัง
12.70590021 ส.ณ. ศุภชัย  โชขุนทด
13.70590022 ส.ณ. อภิสิทธิ์  พลอาษา
14.70590023 ส.ณ. ทรงฤทธิ์  สิมมาวงค์
15.70590024 ส.ณ. จักรกฤษณ์  สิมมาวงค์
16.70590026 ส.ณ. พีรพัฒน์  อธิวัฒน์สกุล
17.70600004 ส.ณ. ชญานนท์  ผาสุข
18.70600005 ส.ณ. พลวัตร    มูลวิจิตร
19.                    ส.ณ.ฐิติรัตน์ บัวระภา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

1.70580006 ส.ณ. อาทิตภูมิ หวานหอม
2.70580009 ส.ณ. ณภัทร สีชุมพร
3.70580010 ส.ณ. สุกฤษฎ์  ไกรแก้ว
4.70580011 ส.ณ. เกษฎา  แสนสุดตา
5.70580012 ส.ณ. ปารมี  เพียรเสมอ
6.70580014 ส.ณ. รุ่งเรือง นิลกิจ
7.70580017 ส.ณ. ศรราม จุนจันทร์
8.70580019 ส.ณ. สัญญา สวงโท
9.70580025 ส.ณ. อัครเดช กลางวงศ์
10.70580026 ส.ณ. พงษ์ศักดิ์ ชอบชู  
11.70580027 ส.ณ. จารุวัฒน์   อุดสุรินทร์
12.70580028 ส.ณ. ณรงค์ฤทธิ์  ดิลกแพทย์
13.70580029 ส.ณ. ปริวัฒน์ เพ็งรัตน์
14.70580031 ส.ณ. กฤษดาภรณ์  กุระอิ่ม
15.70580032 ส.ณ. กิตติศักดิ์  สารวะวัน 
16.70580034 ส.ณ. ศุภฤกษ  ทิพศร
17.70590003 ส.ณ. รัชชานนท์  จิตอารี
18.70590005 ส.ณ. ภูวดล  ยอดจันทร์
19.70590006 ส.ณ. อัษฎาวุธ  สุขแสงดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

1.70570014 ส.ณ. ชวัลวิทย์ เตียวตระกูล
2.70570021 ส.ณ. รัฐพล     อินจินดา
3.70570023 ส.ณ. นิติพล    หมั่นจำรูญ
4.70570027 ส.ณ. สุทธิพงษ์  ประสมพงษ์
5.70570028 ส.ณ. พรพัฒน์   สีสุเพ็ด
6.70570029 ส.ณ. ไพศาล    ไกรแก้ว
7.70570030 ส.ณ. ธนวัฒน์  สุวรรณโมก
8.70570032 ส.ณ. วรินทร    สมจิตต์
9.70570034 ส.ณ. พงษ์เพชร  โสภาคำ
10.70570038 ส.ณ. ไตรภพ     เลาลี
11.70570039 ส.ณ. จักรกฤษณ์ ชัยประโคม
12.70570040 ส.ณ. ณัฐวุฒิ     ชมภูจักร์
13.70590001 ส.ณ. ปิยะพงษ์  คำผิว
14.70600001 ส.ณ. ธีรโชติ     แซ่ลี
15.70600002 ส.ณ. นที        วงษ์วิชา
16.70600003 ส.ณ. วิชญภาส  พะโส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

1.70560013 ส.ณ. ปฐมพร     ใจดี
2.70560014 ส.ณ. หัสรุจภ์     ชำนาญ 
3.70560015 ส.ณ. กฤษฎากร  สารทอง
4.70560016 ส.ณ. นรเศรษฐ์   ไทยทวี
5.70560018 ส.ณ. ชัยวัฒน์    สายสนอง
6.70560019 ส.ณ. ธีรพัฒน์    ทุมมี
7.70560020 ส.ณ. สุทธิพงษ์   พลอาษา
8.70560023 ส.ณ. อริย์ธัช     ขันหล่อ
9.70560026 ส.ณ. ภานุวัฒน์  วงค์เทพ
10.70560028 ส.ณ. อภิชาต  กันภัยเพื่อน
11.70560032 ส.ณ. อภิสิทธิ์   สุระวิค
12.70560033 ส.ณ. กุลธร     กาเร็ก
13.70560034 ส.ณ. ศุภกร    แสงเลิศ 
14.70560035 ส.ณ. จักรภัทร  ศรีแก้ว
15.70560037 ส.ณ. ภิญโญ   ศิริสวัสดิ์
16.70560038 ส.ณ. เฉลิมคุณ   ประสมศรี
17.70560045 ส.ณ. ทรงธรรม  วงศ์สุวรรณ
18.70560046 ส.ณ. เอกณัฐ    คะปัญญา
19.70560051 ส.ณ. เกริกชัย   ธิสุ
20.70560052 ส.ณ. ครรชิต    พิภักดี
21.70560053 ส.ณ. ธีระพงษ์  ภูน้ำทอง
22.70560054 ส.ณ. จตุพร     สาแก้ว 
23.70560059 ส.ณ. สมบูรณ์  แซ่หาญ
24.70570012 ส.ณ. พงศกร  โม้หนองบัว   
25.70570013 ส.ณ. วีรวัฒน์  ด้นหน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam