ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565
แบบบัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
ตำบลทองเอน  อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 22 รูป
ที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว
1 สามเณรจักษุเทพ โนนทะชัย 70650004
2 สามเณรชยางกูร ดวงวงษา 70650005
3 สามเณรชัชวาล นามแสงผา 70650006
4 สามเณรชินคุณ แซ่ว่าง 70650007
5 สามเณรไชยวัฒน์ สมพงษ์ 70650008
6 สามเณรณัฐพร นะวะคำศรี 70650009
7 สามเณรเตชิต นะวะคำศรี 70650010
8 สามเณรเตชินท์ สุบิน 70650011
9 สามเณรธนวัฒน์ โพทา 70650012
10 สามเณรนราวิชญ์ จันสี 70650013
11 สามเณรบุญมี ทองโชติ 70650014
12 สามเณรพรชัย ลือทองจักร 70650015
13 สามเณรพีรวุฒิ เทตะรัตน์ 70650016
14 สามเณรภิรวัฒน์ ศรีทอง 70650017
15 สามเณรภูริทัต ทองตีบ 70650018
16 สามเณรศิวพันธ์ ม่วงคง 70650019
17 สามเณรสหกรณ์ ส่วยกระโทก 70650020
18 สามเณรสุทธิเกียรติ ศิริวาริน 70650021
19 สามเณรอนันดา ด้วงลาย 70650022
20 สามเณรอภิมงคล ภูคำใบ 70650023
21 สามเณรอภิวัฒน์ บุญครอง 70650024
22 สามเณรเอกคชรัตน์ ภูตินันท์นิมิตร 70650025
23 สามเณรบวรชนก อรรถากาย 70650026 24 สามเณรศิวกร พันธ์มาล 70650027
   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 22 รูป
ที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว
1 สามเณรกิตติศักดิ์  จะหลาบหลอง 70640004
2 สามเณรกิตติ์รวี     วงษ์ชาลี 70640005
3 สามเณรคฤหัต      พลเดชา 70640006
4 สามเณรจิรพัฒน์    ลำไพ 70640007
5 สามเณรณัฐวุฒิ     สาภะ 70640008
6 สามเณรณัฐพล     จันทร์สุข 70640009
7 สามเณรธนบดินทร์ วงศ์ไพบูลย์วัฒนะ 70640010
8 สามเณรธนภัทร    ภูประสิทธิ์ 70640011
9 สามเณรธนภูมิ      ปั้นเงิน 70640012
10 สามเณรธราธิป      นาครินทร์ 70640015
11 สามเณรนพรัตน์     โพธิ์สาวัง 70640017
12 สามเณรบัญชร      สีหาวัตร 70640018
13 สามเณรพยัคฆ์ฆราช   สีแดง 70640021
14 สามเณรพีรณัฐ      คงการุณ 70640022
15 สามเณรพีรวิชญ์    พลทา 70640023
16 สามเณรภัทรพงศ์  เรืองพัชราภรณ์ 70640024
17 สามเณรศุภวิชญ์   ทอนกระโทก 70640026
18 สามเณรสพลดนัย  สุขเจริญ 70640027
19 สามเณรสมหวัง    เบ้าคำ 70640028
20 สามเณรสายชล    สุขสงวน 70640029
21 สามเณรเอกสิทธิ์   คามตะสีลา 70640031
22 สามเณรณัฐกรณ์  กันตีคำ 70650003
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 23  รูป
ที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว
1 สามเณรกฤษณะ  วิไลเลิศ 70630006
2 สามเณรจตุรวิทย์  แก้วบุญเรือง 70630007
3 สามเณรเชษฐา  สาระโท 70630009
4 สามเณรชยานันท์  โพธิ์สาวัง 70630010
5 สามเณรตรัยคุณ  จุลทอง 70630012
6 สามเณรทินบดี  ผิวผาง 70630013
7 สามเณรธนภูมิ   แสงเพชร 70630015
8 สามเณรธีรพล  เยี่ยมบัวทอง 70630016
9 สามเณรนันทภพ   สมภาร 70630017
10 สามเณรปรเมศร์  เยี่ยมรัมย์ 70630018
11 สามเณรปริญธัช   นามกันยา 70630019
12 สามเณรปวริศร์   จบศรี 70630020
13 สามเณรพระนาย   น้อยเกิด 70630021
14 สามเณรพลวัฒน์   จินดา 70630022
15 สามเณรพิชญาพงศ์   นพมาก 70630023
16 สามเณรเมธัส        สุบิน 70630024
17 สามเณรวิริทธ์พล   อายุศะนิล 70630025
18 สามเณรเศรษฐพงศ์  ชมภูราช 70630026
19 สามเณรสรัล   ไทรสังขพรธิติ 70630027
20 สามเณรเสฏฐวุฒิ   พวงพิลา 70630029
21 สามเณรสมหมาย   เบ้าคำ 70630030
22 สามเณรเอกพล   ทับศิลา 70630033
23 สามเณรเกรียงไกร  แก้วแสง 70650002

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 16  รูป
ที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว
1 สามเณรกฤษณ์  อุกฤษณ์ 70620010
2 สามเณรกฤษดา  ขำธานี 70620011
3 สามเณรโชติภพ  นามชาลี 70620014
4 สามเณรณัฐวุฒิ  เอียมทศ 70620016
5 สามเณรดนุวัฒน์ชัย  เถาว์พันธ์ 70620017
6 สามเณรทักษดนย์  เกิดไทย 70620018
7 สามเณรธราธร  กอสัมพันธ์ 70620019
8 สามเณรปิติภัทร   มิดลาด 70620021
9 สามเณรยุทธการ  อุดมศรี 70620026
10 สามเณรวรทัต  ธนุดรรังสี 70620027
11 สามเณรวสุธันย์  โยทุม 70620028
12 สามเณรวุฒิไกร  สาระวัน 70620029
13 สามเณรสิทธิลาภ  ภูวงษ์ยอด 70620033
14 สามเณรอนุพงศ์  แก้วสมบัติ 70620035
15 สามเณรธนดล  ภูมิศาสตร์ 70630004
16 สามเณรศุภลวัฒน์  สุขมั่น 70650001

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 20  รูป
ที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว
1 สามเณรกฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง 70610008
2 สามเณรกฤษณพงษ์  โม่งเม้า 70610009
3 สามเณรชาติกล้า   ภูผันผิน 70610011
4 สามเณรณรงค์ชัย    ขุรีทรัพย์ 70610013
5 สามเณรดนัย   หนันต๊ะ 70610014
6 สามเณรธนภัทร   พงษ์บรรเทา 70610015
7 สามเณรธนากร   เลานามสิงห์ 70610016
8 สามเณรนนทกร  ประเสริฐก้านตรง 70610017
9 สามเณรนัฐพล   ปัญจพันดอน 70610019
10 สามเณรวธัญญู    ทันใจ 70610021
11 สามเณรวัชรินทร์    ชารี 70610023
12 สามเณรสัตยา   จงสมัคร 70610026
13 สามเณรสุทิน   สวงโท 70610027
14 สามเณรอนันต์   ต้องใจ 70610028
15 สามเณรโชติพงศ์  โคกโพธิ์ 70620002
16 สามเณรกฤตณัฐ กัลยาณมงคล 70620003
17 สามเณรชัยวุธ  แก้วโพธิ์ 70620005
18 สามเณรศุภกันต์  เพชรบุรมย์ 70620008
19 สามเณรปารเมศ  เปรมกระโทก 70630001
20 สามเณรคณาธิป  ทีผุย 70640001
21 สามเณรธนวัฒน์ ศรีหาพล 70650028 22 สามเณรสมัย อุประ 70650029

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 19  รูป
ที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว
1 สามเณรชัยนวัฒน์   มะโนวัน 70600008
2 สามเณรณัฐวุธ      นะวะคำศรี 70600013
3 สามเณรต่อตระกูล  ทวยหาญ 70600014
4 สามเณรนาวิน      ไสยาสน์ 70600017
5 สามเณรพลภูมิ      ศรีแก้ว 70600018
6 สามเณรพัชรพล   มั่นสุข 70600019
7 สามเณรพัสกร      แตงฉ่ำ 70600020
8 สามเณรพิทยุตม์   เถียรอ่ำ 70600021
9 สามเณรภูริเดช     เลาเฒ่า 70600022
10 สามเณรวรวุฒิ    จะเดิม 70600023
11 สามเณรวรันธร    บุญเลียบ 70600024
12 สามเณรวุฒิชัย     ตันประสาท 70600027
13 สามเณรสกลกรานต์  ขุนพรม 70600028
14 สามเณรสัญชัย      เทตะรัตน์ 70600029
15 สามเณรสยมภู       ภูอองทอง 70600031
16 สามเณรสหชาติ     ถมคำ 70600032
17 สามเณรสุรดิษ      ปวงหล้า 70600034
18 สามเณรเหว่ย จุน    ตัน 70600036
19 สามเณรอภิสิทธิ์  พันนาคำ 70630034

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
รายชื่อสามเณรนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
1 70640005 สามเณรกิตติศักดิ์  จะหลาบหลอง*
2 70640006 สามเณรกิตติ์รวี     วงษ์ชาลี
3 70640007 สามเณรคฤหัต      พลเดชา
4 70640008 สามเณรจิรพัฒน์    ลำไพ
5 70640009 สามเณรณัฐวุฒิ     สาภะ*
6 70640010 สามเณรณัฐพล     จันทร์สุข*
7 70640011 สามเณรธนบดินทร์ วงศ์ไพบูลย์วัฒนะ*
8 70640012 สามเณรธนภัทร    ภูประสิทธิ์
9 70640013 สามเณรธนภูมิ      ปั้นเงิน*
10 70640014 สามเณรธนากร     เค้าโนนกอก
11 70640015 สามเณรธราธร      ขวัญสิริพร
12 70640016 สามเณรธราธิป      นาครินทร์
13 70640017 สามเณรธัญวราช    ผุยรัตน์
14 70640018 สามเณรนพรัตน์     โพธิ์สาวัง
15 70640019 สามเณรบัญชร      สีหาวัตร
16 70640020 สามเณรบุญญฤทธิ์  ภู่ขันเงิน
17 70640021 สามเณรปณิธาน  วรรณคำ*
18 70640022 สามเณรพยัคฆ์ฆราช   สีแดง
19 70640023 สามเณรพีรณัฐ      คงการุณ
20 70640024 สามเณรพีรวิชญ์    พลทา
21 70640025 สามเณรภัทรพงศ์  เรืองพัชราภรณ์
22 70640026 สามเณรศุภกิตติ์    เชื่อตราพระ
23 70640027 สามเณรศุภวิชญ์   ทอนกระโทก
24 70640028 สามเณรสพลดนัย  สุขเจริญ
25 70640029 สามเณรสมหวัง    เบ้าคำ
26 70640030 สามเณรสายชล    สุขสงวน
27 70640031 สามเณรอนุภัทร   บุญครอบ
28 70640033 สามเณรเอกสิทธิ์   คามตะสีลา*


ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2
1 70630006 ส.ณ. กฤษณะ  วิไลเลิศ
2 70630007 ส.ณ. จตุรวิทย์  แก้วบุญเรือง 
3 70630009 ส.ณ. เชษฐา  สาระโท
4 70630010 ส.ณ. ชยานันท์ โพธิ์สาวัง
5 70630011 ส.ณ. ณรงค์ฤทธิ์ ไทรสังขเชวงรบ  
6 70630012 ส.ณ. ตรัยคุณ  จุลทอง
7 70630013 ส.ณ. ทินบดี  ผิวผาง
8 70630014 ส.ณ. ธนโชติ   ฐานกลางซุ้ย
9 70630015 ส.ณ. ธนภูมิ   แสงเพชร
10 70630016 ส.ณ. ธีระพล  เยี่ยมบัวทอง
11 70630017 ส.ณ. นันทภพ  สมภาร
12 70630018 ส.ณ. ปรเมศร์  เยี่ยมรัมย์
13 70630019 ส.ณ. ปริญธัช  นามกันยา
14 70630020 ส.ณ. ปวริศร์  จบศรี  
15 70630021 ส.ณ. พระนาย  น้อยเกิด
16 70630022 ส.ณ. พลวัฒน์ จินดา  
17 70630023 ส.ณ. พิชญาพงศ์ นพมาก
18 70630024 ส.ณ. เมธัส  สุบิน
19 70630025 ส.ณ. วิริทธ์พล อายุศะนิล
20 70630026 ส.ณ. เศรษฐพงศ์  ชมภูราช
21 70630027 ส.ณ. สรัล ไทรสังขพรธิติ  
22 70630029 ส.ณ. เสฏฐวุฒิ พวงพิลา
23 70630030 ส.ณ. สมหมาย  เบ้าคำ
24 70630033 ส.ณ. เอกพล ทับศิลาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70620009 ส.ณ. กฤตภาส อับดุลราฮิม
2 70620010 ส.ณ. กฤษณ์  อุกฤษณ์
3 70620011 ส.ณ. กฤษดา  ขำธานี
4 70620014 ส.ณ. โชติภพ  นามชาลี
5 70620016 ส.ณ. ณัฐวุฒิ  เอียมทศ
6 70620017 ส.ณ. ดนุวัฒน์ชัย  เถาว์พันธ์
7 70620018 ส.ณ. ทักษดนย์  เกิดไทย
8 70620019 ส.ณ. ธราธร  กอสัมพันธ์
9 70620022 ส.ณ. เป็นต่อ  สิมจันทึก
10 70620024 ส.ณ. พีรพัฒน์  อาสารอด
11 70620025 ส.ณ. ภัทรดนัย  เฮงวัฒนา
12 70620026 ส.ณ. ยุทธการ  อุดมศรี
13 70620027 ส.ณ. วรทัต  ธนุดรรังสี
14 70620028 ส.ณ. วสุธันย์  โยทุม
15 70620029 ส.ณ. วุฒิไกร  สาระวัน
16 70620030 ส.ณ. วุฒิชัย  คุ้มสมบัติ
17 70620031 ส.ณ. ศรเทพ  โคตรสีเขียว
18 70620033 ส.ณ. สิทธิลาภ  ภูวงษ์ยอด
19 70620034 ส.ณ. สุวรรณภูมิ  สมนึกตน
20 70620035 ส.ณ. อนุพงศ์  แก้วสมบัติ
21    70630003 ส.ณ. ชณัฐ  เปรมกระโทก
22    70630004 ส.ณ. ธนดล  ภูมิศาสตร์
23    70630005 ส.ณ. รัชชานนท์  พันศรีเลา              
24    70640003   ส.ณ.ภานุมาส  ไชยเสน
             
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

ที่        รหัสปจต.             ชื่อ-นามสกุล
1 70610008 ส.ณ. กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง
2 70610009 ส.ณ. กฤษณพงษ์  โม่งเม้า
3 70610011 ส.ณ. ชาติกล้า   ภูผันผิน
4 70610013 ส.ณ. ณรงค์ชัย    ขุรีทรัพย์
5 70610014 ส.ณ. ดนัย   หนันต๊ะ
6 70610015 ส.ณ. ธนภัทร   พงษ์บรรเทา
7 70610016 ส.ณ. ธนากร   เลานามสิงห์
8 70610017 ส.ณ. นนทกร   ประเสริฐก้านตรง
9 70610019 ส.ณ. นัฐพล   ปัญจพันดอน
10 70610021 ส.ณ. วธัญญู    ทันใจ
11 70610022 ส.ณ. วัชรชัย    สมศรี
12 70610023 ส.ณ. วัชรินทร์    ชารี
13 70610025 ส.ณ. วิทยุทธ   บุญเรือง
14 70610026 ส.ณ. สัตยา   จงสมัคร
15 70610027 ส.ณ. สุทิน   สวงโท
16 70610028 ส.ณ. อนันต์   ต้องใจ
17 70620002 ส.ณ. โชติพงศ์  โคกโพธิ์
18 70620003 ส.ณ. กฤตณัฐ  กัลยาณมงคล
19 70620004 ส.ณ. ธนโชติ  แจ่มใส
20 70620005 ส.ณ. ชัยวุฒิ  แก้วโพธิ์
21 70620008 ส.ณ. ศุภกันต์  เพชรบุรมย์
22     70630001  ส.ณ. ปารเมศ  เปรมกระโท
23     70640001  ส.ณ. คณาธิป  ทีผุย
24     70640002  ส.ณ. ธนวัฒน์  เรืองพัชราภรณ์ 


ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70600008 ส.ณ. ชัยนวัฒน์   มะโนวัน
2 70600013 ส.ณ. ณัฐวุธ      นะวะคำศรี
3 70600014 ส.ณ. ต่อตระกูล  ทวยหาญ
4 70600017 ส.ณ. นาวิน      ไสยาสน์
5 70600018 ส.ณ. พลภูมิ      ศรีแก้ว
6 70600019 ส.ณ. พัชรพล   มั่นสุข
7 70600020 ส.ณ. พัสกร      แตงฉ่ำ
8 70600021 ส.ณ. พิทยุตม์   เถียรอ่ำ
9 70600022 ส.ณ. ภูริเดช     เลาเฒ่า
10 70600023 ส.ณ. วรวุฒิ     จะเดิม
11 70600024 ส.ณ. วรันธร    บุญเลียบ
12 70600027 ส.ณ. วุฒิชัย     ตันประสาท
13 70600028 ส.ณ. สกลกรานต์  ขุนพรหม
14 70600029 ส.ณ. สัญชัย      เทตะรัตน์
15 70600031 ส.ณ. สยมภู       ภูอองทอง
16 70600032 ส.ณ. สหชาติ     ถมคำ
17 70600034 ส.ณ. สุรดิษ      ปวงหล้า
18 70600036 ส.ณ. เหว่ยจุน    ตัน  
19 70600040 ส.ณ. วุฒิชัย  เค้าโนนกอก
20 70610006 ส.ณ. ภานุวัฒน์   อินจันทร์
21 70630034  ส.ณ. อภิสิทธ์ พันนาคำ

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล

1 70590009 ส.ณ. คุณากร   คำดุ้ง
2 70590013 ส.ณ. บุญมี     มีอำนาจ
3 70590014 ส.ณ. เมธาสิทธิ์  ภูระภา
4 70590015 ส.ณ. วิทวัส     เลาเฒ่า
5 70590017 ส.ณ. สิงห์       มาเยอะ
6 70590018 ส.ณ. สิทธิศักดิ์  วงศ์วิวงศ์
7 70590020 ส.ณ. สุธานัย     ค่ำยัง
8 70590021 ส.ณ. ศุภชัย      โชขุนทด
9 70590022 ส.ณ. อภิสิทธิ์    พลอาษา
10 70600005 ส.ณ. พลวัตร     มูลวิจิตร
11 70610003 ส.ณ. ฐิติรัตน์   บัวระภา
12 70620001 ส.ณ. จักรพรรดิ์ ภูช่างทอง
13    70620036   ส.ณ. พัสกร  พรมสอน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
รายชื่อสามเณรนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
1 70630006 ส.ณ. กฤษณะ  วิไลเลิศ
2 70630007 ส.ณ. จตุรวิทย์  แก้วบุญเรือง
3 70630008 ส.ณ. จรัญ    สิงห์สาธร
4 70630009 ส.ณ. เชษฐา  สาระโท
5 70630010 ส.ณ. ชยานันท์ โพธิ์สาวัง
6 70630011 ส.ณ. ณรงค์ฤทธิ์ ไทรสังขเชวงรบ  
7 70630012 ส.ณ. ตรัยคุณ  จุลทอง
8 70630013 ส.ณ. ทินบดี  ผิวผาง
9 70630014 ส.ณ. ธนโชติ   ฐานกลางซุ้ย
10 70630015 ส.ณ. ธนภูมิ   แสงเพชร
11 70630016 ส.ณ. ธีระพล  เยี่ยมบัวทอง
12 70630017 ส.ณ. นันทภพ  สมภาร
13 70630018 ส.ณ. ปรเมศร์  เยี่ยมรัมย์
14 70630019 ส.ณ. ปริญธัช  นามกันยา
15 70630020 ส.ณ. ปวริศร์  จบศรี  
16 70630021 ส.ณ. พระนาย  น้อยเกิด
17 70630022 ส.ณ. พลวัฒน์ จินดา  
18 70630023 ส.ณ. พิชญาพงศ์ นพมาก
19 70630024 ส.ณ. เมธัส  สุบิน
20 70630025 ส.ณ. วิริทธ์พล อายุศะนิล
21 70630026 ส.ณ. เศรษฐพงศ์  ชมภูราช
22 70630027 ส.ณ. สรัล ไทรสังขพรธิติ
23 70630028 ส.ณ. สุทธิพัฒน์  เต็งมิ่ง
24 70630029 ส.ณ. เสฏฐวุฒิ พวงพิลา
25 70630030 ส.ณ. สมหมาย  เบ้าคำ
26 70630031 ส.ณ. อธิชาติ อินธิแสง
27 70630032 ส.ณ. อนุชิน บัวพันธ์  
28 70630033 ส.ณ. เอกพล ทับศิลาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70620009 ส.ณ. กฤตภาส อับดุลราฮิม
2 70620010 ส.ณ. กฤษณ์  อุกฤษณ์
3 70620011 ส.ณ. กฤษดา  ขำธานี
4 70620013 ส.ณ. เจษฎา  ภาคะ
5 70620014 ส.ณ. โชติภพ  นามชาลี
6 70620015 ส.ณ. ณัฐภัทร  จันสีทา
7 70620016 ส.ณ. ณัฐวุฒิ  เอียมทศ
8 70620017 ส.ณ. ดนุวัฒน์ชัย  เถาว์พันธ์
9 70620018 ส.ณ. ทักษดนย์  เกิดไทย
10 70620019 ส.ณ. ธราธร  กอสัมพันธ์
11 70620021 ส.ณ. ปิติภัทร  มิดลาด
12 70620022 ส.ณ. เป็นต่อ  สิมจันทึก
13 70620023 ส.ณ. พชร   พงษ์เกิด
14 70620024 ส.ณ. พีรพัฒน์  อาสารอด
15 70620025 ส.ณ. ภัทรดนัย  เฮงวัฒนา
16 70620026 ส.ณ. ยุทธการ  อุดมศรี
17 70620027 ส.ณ. วรทัต  ธนุดรรังสี
18 70620028 ส.ณ. วสุธันย์  โยทุม
19 70620029 ส.ณ. วุฒิไกร  สาระวัน
20 70620030 ส.ณ. วุฒิชัย  คุ้มสมบัติ
21 70620031 ส.ณ. ศรเทพ  โคตรสีเขียว
22 70620032 ส.ณ. สุรยุทธ์  โสพล
23 70620033 ส.ณ. สิทธิลาภ  ภูวงษ์ยอด
24 70620034 ส.ณ. สุวรรณภูมิ  สมนึกตน
25 70620035 ส.ณ. อนุพงศ์  แก้วสมบัติ
26     70630003 ส.ณ. ชณัฐ  เปรมกระโทก
27     70630004 ส.ณ. ธนดล  ภูมิศาสตร์
28     70630005 ส.ณ. รัชชานนท์  พันศรีเลา              

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

ที่        รหัสปจต.             ชื่อ-นามสกุล
1 70610008 ส.ณ. กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง
2 70610009 ส.ณ. กฤษณพงษ์  โม่งเม้า
3 70610011 ส.ณ. ชาติกล้า   ภูผันผิน
4 70610013 ส.ณ. ณรงค์ชัย    ขุรีทรัพย์
5 70610014 ส.ณ. ดนัย   หนันต๊ะ
6 70610015 ส.ณ. ธนภัทร   พงษ์บรรเทา
7 70610016 ส.ณ. ธนากร   เลานามสิงห์
8 70610017 ส.ณ. นนทกร   ประเสริฐก้านตรง
9 70610019 ส.ณ. นัฐพล   ปัญจพันดอน
10 70610020 ส.ณ. ยอดกตัญญู   แสงจันทร์
11 70610021 ส.ณ. วธัญญู    ทันใจ
12 70610022 ส.ณ. วัชรชัย    สมศรี
13 70610023 ส.ณ. วัชรินทร์    ชารี
14 70610025 ส.ณ. วิทยุทธ   บุญเรือง
15 70610026 ส.ณ. สัตยา   จงสมัคร
16 70610027 ส.ณ. สุทิน   สวงโท
17 70610028 ส.ณ. อนันต์   ต้องใจ
18 70620002 ส.ณ. โชติพงศ์  โคกโพธิ์
19 70620003 ส.ณ. กฤตณัฐ  กัลยาณมงคล
20 70620004 ส.ณ. ธนโชติ  แจ่มใส
21 70620005 ส.ณ. ชัยวุฒิ  แก้วโพธิ์
22 70620007 ส.ณ. ศักดิ์สิริ   อินตนาม
23 70620008 ส.ณ. ศุภกันต์  เพชรบุรมย์
24     70630001  ส.ณ. ปารเมศ  เปรมกระโทก
25     70630002 ส.ณ. สถาพร   ขาวผ่อง


ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70600008 ส.ณ. ชัยนวัฒน์   มะโนวัน
2 70600013 ส.ณ. ณัฐวุธ      นะวะคำศรี
3 70600014 ส.ณ. ต่อตระกูล  ทวยหาญ
4 70600017 ส.ณ. นาวิน      ไสยาสน์
5 70600018 ส.ณ. พลภูมิ      ศรีแก้ว
6 70600019 ส.ณ. พัชรพล   มั่นสุข
7 70600020 ส.ณ. พัสกร      แตงฉ่ำ
8 70600021 ส.ณ. พิทยุตม์   เถียรอ่ำ
9 70600022 ส.ณ. ภูริเดช     เลาเฒ่า
10 70600023 ส.ณ. วรวุฒิ     จะเดิม
11 70600024 ส.ณ. วรันธร    บุญเลียบ
12 70600027 ส.ณ. วุฒิชัย     ตันประสาท
13 70600028 ส.ณ. สกลกรานต์  ขุนพรหม
14 70600029 ส.ณ. สัญชัย      เทตะรัตน์
15 70600031 ส.ณ. สยมภู       ภูอองทอง
16 70600032 ส.ณ. สหชาติ     ถมคำ
17 70600034 ส.ณ. สุรดิษ      ปวงหล้า
18 70600036 ส.ณ. เหว่ยจุน    ตัน
19 70600038 ส.ณ. อิทธิพล    ศรีคำ
20 70600040 ส.ณ. วุฒิชัย  ปัญญาเผือก
21 70610006 ส.ณ. ภานุวัฒน์   อินจันทร์
22 70610007 ส.ณ. ราชิต   สุทิศา
23    70630034  ส.ณ. อภิสิทธ์ พันนาคำ

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล

1 70590009 ส.ณ. คุณากร   คำดุ้ง
2 70590013 ส.ณ. บุญมี     มีอำนาจ
3 70590014 ส.ณ. เมธาสิทธิ์  ภูระภา
4 70590015 ส.ณ. วิทวัส     เลาเฒ่า
5 70590017 ส.ณ. สิงห์       มาเยอะ
6 70590018 ส.ณ. สิทธิศักดิ์  วงศ์วิวงศ์
7 70590020 ส.ณ. สุธานัย     ค่ำยัง
8 70590021 ส.ณ. ศุภชัย      โชขุนทด
9 70590022 ส.ณ. อภิสิทธิ์    พลอาษา
10 70600005 ส.ณ. พลวัตร     มูลวิจิตร
11 70610003 ส.ณ. ฐิติรัตน์   บัวระภา
12 70620001 ส.ณ. จักรพรรดิ์ ภูช่างทอง
13    70620036   ส.ณ. พัสกร  พรมสอน


ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70580006 ส.ณ. อาทิตภูมิ   หวานหอม
2 70580009 ส.ณ. ณภัทร      สีชุมพร
3 70580010 ส.ณ. สุกฤษฎ์     ไกรแก้ว
4 70580011 ส.ณ. เกษฎา      แสนสุดตา
5 70580012 ส.ณ. ปารมี       เพียรเสมอ
6 70580014 ส.ณ. รุ่งเรือง     นิลกิจ
7 70580017 ส.ณ. ศรราม     จุนจันทร์
8 70580019 ส.ณ. สัญญา     สวงโท
9 70580025 ส.ณ. อัครเดช    กลางวงศ์
10 70580026 ส.ณ. พงษ์ศักดิ์   ชอบชู  
11 70580027 ส.ณ. จารุวัฒน์   อุดสุรินทร์
12 70580028 ส.ณ. ณรงค์ฤทธิ์  ดิลกแพทย์
13 70580029 ส.ณ. ปริวัฒน์    เพ็งรัตน์
14 70580031 ส.ณ. กฤษดาภรณ์  กุระอิ่ม
15 70580032 ส.ณ. กิตติศักดิ์    สารวะวัน 
16 70580034 ส.ณ. ศุภฤกษ      ทิพศร
17 70590003 ส.ณ. รัชชานนท์  จิตอารี
18 70610001 ส.ณ. สมเกียรติ   ธิมาศ
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70620009 ส.ณ. กฤตภาส อับดุลราฮิม
2 70620010 ส.ณ. กฤษณ์  อุกฤษณ์
3 70620011 ส.ณ. กฤษดา  ขำธานี
4 70620012 ส.ณ. จักร์ภัทร  ดาโสภา
5 70620013 ส.ณ. เจษฎา  ภาคะ
6 70620014 ส.ณ. โชติภพ  นามชาลี
7 70620015 ส.ณ. ณัฐภัทร  จันสีทา
8 70620016 ส.ณ. ณัฐวุฒิ  เอียมทศ
9 70620017 ส.ณ. ดนุวัฒน์ชัย  เถาว์พันธ์
10 70620018 ส.ณ. ทักษดนย์  เกิดไทย
11 70620019 ส.ณ. ธราธร  กอสัมพันธ์
12 70620020 ส.ณ. นันทวัฒน์  ธิตะปัน
13 70620021 ส.ณ. ปิติภัทร  มิดลาด
14 70620022 ส.ณ. เป็นต่อ  สิมจันทึก
15 70620023 ส.ณ. พชร   พงษ์เกิด
16 70620024 ส.ณ. พีรพัฒน์  อาสารอด
17 70620025 ส.ณ. ภัทรดนัย  เฮงวัฒนา
18 70620026 ส.ณ. ยุทธการ  อุดมศรี
19 70620027 ส.ณ. วรทัต  ธนุดรรังสี
20 70620028 ส.ณ. วสุธันย์  โยทุม
21 70620029 ส.ณ. วุฒิไกร  สาระวัน
22 70620030 ส.ณ. วุฒิชัย  คุ้มสมบัติ
23 70620031 ส.ณ. ศรเทพ  โคตรสีเขียว
24 70620032 ส.ณ. สุรยุทธ์  โสพล
25 70620033 ส.ณ. สิทธิลาภ  ภูวงษ์ยอด
26 70620034 ส.ณ. สุวรรณภูมิ  สมนึกตน
27 70620035 ส.ณ. อนุพงศ์  แก้วสมบัติ

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2

ที่        รหัสปจต.                                     ชื่อ-นามสกุล
1 70610008 ส.ณ. กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง
2 70610009 ส.ณ. กฤษณพงษ์  โม่งเม้า
3 70610011 ส.ณ. ชาติกล้า   ภูผันผิน
4 70610013 ส.ณ. ณรงค์ชัย    ขุรีทรัพย์
5 70610014 ส.ณ. ดนัย   หนันต๊ะ
6 70610015 ส.ณ. ธนภัทร   พงษ์บรรเทา
7 70610016 ส.ณ. ธนากร   เลานามสิงห์
8 70610017 ส.ณ. นนทกร   ประเสริฐก้านตรง
9 70610018 ส.ณ. นรเศรษฐ   บางปา
10 70610019 ส.ณ. นัฐพล   ปัญจพันดอน
11 70610020 ส.ณ. ยอดกตัญญู   แสงจันทร์
12 70610021 ส.ณ. วธัญญู    ทันใจ
13 70610022 ส.ณ. วัชรชัย    สมศรี
14 70610023 ส.ณ. วัชรินทร์    ชารี
15 70610025 ส.ณ. วิทยุทธ   บุญเรือง
16 70610026 ส.ณ. สัตยา   จงสมัคร
17 70610027 ส.ณ. สุทิน   สวงโท
18 70610028 ส.ณ. อนันต์   ต้องใจ
19 70620002 ส.ณ. โชติพงศ์  โคกโพธิ์
20 70620003 ส.ณ. กฤตณัฐ  กัลยาณมงคล
21 70620004 ส.ณ. ธนโชติ  แจ่มใส
22 70620005 ส.ณ. ชัยวุฒิ  แก้วโพธิ์
23 70620006 ส.ณ. พีรพัฒน์  อุบลบาน
24 70620007 ส.ณ. ศักดิ์สิริ   อินตนาม
25 70620008 ส.ณ. ศุภกันต์  เพชรบุรมย์

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70600008 ส.ณ. ชัยนวัฒน์   มะโนวัน
2 70600009 ส.ณ. ไชยวัฒน์  สำราญ
3 70600012 ส.ณ. ณัฐวุฒิ     ศิลาวรรณ
4 70600013 ส.ณ. ณัฐวุธ      นะวะคำศรี
5 70600014 ส.ณ. ต่อตระกูล  ทวยหาญ
6 70600015 ส.ณ. ธีรวัฒน์    สุวรรณรัตน์
7 70600016 ส.ณ. ธีรศักดิ์    ไม้ตาล
8 70600017 ส.ณ. นาวิน      ไสยาสน์
9 70600018 ส.ณ. พลภูมิ      ศรีแก้ว
10 70600019 ส.ณ. พัชรพล   มั่นสุข
11 70600020 ส.ณ. พัสกร      แตงฉ่ำ
12 70600021 ส.ณ. พิทยุตม์   เถียรอ่ำ
13 70600022 ส.ณ. ภูริเดช     เลาเฒ่า
14 70600023 ส.ณ. วรวุฒิ     จะเดิม
15 70600024 ส.ณ. วรันธร    บุญเลียบ
16 70600026 ส.ณ. วิริยะ       กลิ้มรมย์
17 70600027 ส.ณ. วุฒิชัย     ตันประสาท
18 70600028 ส.ณ. สกลกรานต์  ขุนพรหม
19 70600029 ส.ณ. สัญชัย      เทตะรัตน์
20 70600031 ส.ณ. สยมภู       ภูอองทอง
21 70600032 ส.ณ. สหชาติ     ถมคำ
22 70600034 ส.ณ. สุรดิษ      ปวงหล้า
23 70600035 ส.ณ. เสกร์สรร  กลางวงค์ 
24 70600036 ส.ณ. เหว่ยจุน    ตัน
25 70600037 ส.ณ. อัษฎา     วงค์ธรรม
26 70600038 ส.ณ. อิทธิพล    ศรีคำ
27 70600040 ส.ณ. วุฒิชัย  ปัญญาเผือก
28 70610006 ส.ณ. ภานุวัฒน์   อินจันทร์
29 70610007 ส.ณ. ราชิต   สุทิศา

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70590008 ส.ณ. กมลวัฒน์ รัศมีเดือน
2 70590009 ส.ณ. คุณากร   คำดุ้ง
3 70590013 ส.ณ. บุญมี     มีอำนาจ
4 70590014 ส.ณ. เมธาสิทธิ์  ภูระภา
5 70590015 ส.ณ. วิทวัส     เลาเฒ่า
6 70590017 ส.ณ. สิงห์       มาเยอะ
7 70590018 ส.ณ. สิทธิศักดิ์  วงศ์วิวงศ์
8 70590019 ส.ณ. สิรวิทญ์    บุตรละคร
9 70590020 ส.ณ. สุธานัย     ค่ำยัง
10 70590021 ส.ณ. ศุภชัย      โชขุนทด
11 70590022 ส.ณ. อภิสิทธิ์    พลอาษา
12 70600005 ส.ณ. พลวัตร     มูลวิจิตร
13 70610003 ส.ณ. ฐิติรัตน์   บัวระภา
14 70620001 ส.ณ. จักรพรรดิ์ ภูช่างทอง
15                     ส.ณ. พัสกร  พรมสอน
16                     ส.ณ. พัฒน์พงษ์ อินทะวงษ์

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5
ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70580006 ส.ณ. อาทิตภูมิ   หวานหอม
2 70580009 ส.ณ. ณภัทร      สีชุมพร
3 70580010 ส.ณ. สุกฤษฎ์     ไกรแก้ว
4 70580011 ส.ณ. เกษฎา      แสนสุดตา
5 70580012 ส.ณ. ปารมี       เพียรเสมอ
6 70580014 ส.ณ. รุ่งเรือง     นิลกิจ
7 70580017 ส.ณ. ศรราม     จุนจันทร์
8 70580019 ส.ณ. สัญญา     สวงโท
9 70580025 ส.ณ. อัครเดช    กลางวงศ์
10 70580026 ส.ณ. พงษ์ศักดิ์   ชอบชู  
11 70580027 ส.ณ. จารุวัฒน์   อุดสุรินทร์
12 70580028 ส.ณ. ณรงค์ฤทธิ์  ดิลกแพทย์
13 70580029 ส.ณ. ปริวัฒน์    เพ็งรัตน์
14 70580031 ส.ณ. กฤษดาภรณ์  กุระอิ่ม
15 70580032 ส.ณ. กิตติศักดิ์    สารวะวัน 
16 70580034 ส.ณ. ศุภฤกษ      ทิพศร
17 70590003 ส.ณ. รัชชานนท์  จิตอารี
18 70590005 ส.ณ. ภูวดล     ยอดจันทร์
19 70610001 ส.ณ. สมเกียรติ   ธิมาศ


ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70570014 ส.ณ. ชวัลวิทย์ เตียวตระกูล
2 70570021 ส.ณ. รัฐพล   อินจินดา
3 70570023 ส.ณ. นิติพล    หมั่นจำรูญ
4 70570027 ส.ณ. สุทธิพงษ์ ประสมพงษ์
5 70570028 ส.ณ. พรพัฒน์ เขียมสันเทียะ
6 70570029 ส.ณ. ไพศาล   ไกรแก้ว
7 70570030 ส.ณ. ธนวัฒน์  สุวรรณโมก
8 70570032 ส.ณ. วรินทร    สมจิตต์
9 70570034 ส.ณ. พงษ์เพชร  โสภาคำ
10 70570039 ส.ณ. จักรกฤษณ์ ชัยประโคม
11 70570040 ส.ณ. ณัฐวุฒิ     ชมภูจักร์
12 70590001 ส.ณ. ปิยะพงษ์  คำผิว
13 70600001 ส.ณ. ธีรโชติ     แซ่ลี
14 70600002 ส.ณ. นที        วงษ์วิชา
15 70600003 ส.ณ. วิชญภาส  พะโส
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

1 ส.ณ.กอบโชค สวัสดิ์ชัย
2 ส.ณ.วัชรชัย สมศรี
3 ส.ณ.ยอดกตัญญู แสงจันทร์
4 ส.ณ.วัชรินทร์ ชารี
5 ส.ณ.ชาติกล้า ภูผันผิน
6 ส.ณ.ณรงค์ชัย ขุรีทรัพย์
7 ส.ณ.ธนภัทร พงษ์บรรเทา
8 ส.ณ.นนทกร ประเสริฐก้านตรง
9 ส.ณ.ธนากร เลานามสิงห์
10 ส.ณ.วธัญญู ทันใจ
11 ส.ณ.วิชยุทธ บุญเรือง
12 ส.ณ.สุทิน สวงโท
13 ส.ณ.อนันต์ ต้องใจ
14 ส.ณ.กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง
15 ส.ณ.ดนัย หนันต๊ะ
16 ส.ณ.นัฐพล ปัญจพันดอน
17 ส.ณ.นรเศรษฐ บางปา
18 ส.ณ.กฤษณพงษ์ โม่งเม้า
19 ส.ณ.สัตยา จงสมัคร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

1.70600006 ส.ณ. กิตติศักดิ์  คำโสภา
2.70600007 ส.ณ. กุณภัฒน์   สว่างสุข
3.70600008 ส.ณ. ชัยวัฒน์   มะโนวัน
4.70600009 ส.ณ. ไชยวัฒน์  สำราญ
5.70600010 ส.ณ. ณัฐดนัย    รักธรรม
6.70600011 ส.ณ. ณัฐดนัย    เอี่ยมเยี่ยมดี
7.70600012 ส.ณ. ณัฐวุฒิ     ศิลาวรรณ
8.70600013 ส.ณ. ณัฐวุธ      นะวะคำศรี
9.70600014 ส.ณ. ต่อตระกูล  ทวยหาญ
10.70600015 ส.ณ. ธีรวัฒน์    สุวรรณรัตน์
11.70600016 ส.ณ. ธีรศักดิ์    ไม้ตาล
12.70600017 ส.ณ. นาวิน      ไสยาสน์
13.70600018 ส.ณ. พลภูมิ      ศรีแก้ว
14.70600019 ส.ณ. พัชรพล   มั่นสุข
15.70600020 ส.ณ. พัสกร      แตงฉ่ำ
16.70600021 ส.ณ. พิทยุตม์   เถียรอ่ำ
17.70600022 ส.ณ. ภูริเดช     เลาเฒ่า
18.ส.ณ.วรวุฒิ จะเดิม
19.70600023 ส.ณ. วรันธร    บุญเลียบ
20.70600024 ส.ณ. วิชิต       ภู่ภักดี
21.70600025 ส.ณ. วิริยะ       กลิ้มรมย์
22.70600026 ส.ณ. วุฒิชัย     ตันประสาท
23.70600027 ส.ณ. สกลกรานต์  ขุนพรหม
24.70600028 ส.ณ. สญชัย      เทตะรัตน์
25.70600029 ส.ณ. สมจิตร     เวียนเปะ
26.70600030 ส.ณ. สยมภู       ภูอองทอง
27.70600031 ส.ณ. สหชาติ     ถมคำ
28.70600032 ส.ณ. สหรัฐ       อินทไพจิตร
29.70600033 ส.ณ. สุรดิษ      ปวงหล้า
30.70600034 ส.ณ. เสกร์สรร   กลางวงค์
31.70600035 ส.ณ. เหว่ยจุน    ตัน
32.70600036 ส.ณ. อัษฎา     วงค์ธรรม
33.70600037 ส.ณ. อิทธิพล    ศรีคำ
34.ส.ณ.วุฒิชัย ปัญญาเผือก
35.ส.ณ.อำนาจ ศรีนอก
36.ส.ณ.คมสัน ขัตติยะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

1.70590008 ส.ณ. กมลวัฒน์ รัศมีเดือน
2.70590009 ส.ณ. คุณากร  คำดุ้ง
3.70590010 ส.ณ. เจษฎา  คมมังคละ
4.70590012 ส.ณ. นเรศ  ยิ้มแก้ว
5.70590013 ส.ณ. บุญมี  มีอำนาจ
6.70590014 ส.ณ. เมธาสิทธิ์  ภูระภา
7.70590015 ส.ณ. วิทวัส  เลาเฒ่า
8.70590017 ส.ณ. สิงห์  มาเยอะ
9.70590018 ส.ณ. สิทธิศักดิ์  วงศ์วิวงศ์
10.70590019 ส.ณ. สิรวิทญ์  บุตรละคร
11.70590020 ส.ณ. สุธานัย  ค่ำยัง
12.70590021 ส.ณ. ศุภชัย  โชขุนทด
13.70590022 ส.ณ. อภิสิทธิ์  พลอาษา
14.70590023 ส.ณ. ทรงฤทธิ์  สิมมาวงค์
15.70590024 ส.ณ. จักรกฤษณ์  สิมมาวงค์
16.70590026 ส.ณ. พีรพัฒน์  อธิวัฒน์สกุล
17.70600004 ส.ณ. ชญานนท์  ผาสุข
18.70600005 ส.ณ. พลวัตร    มูลวิจิตร
19.                    ส.ณ.ฐิติรัตน์ บัวระภา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

1.70580006 ส.ณ. อาทิตภูมิ หวานหอม
2.70580009 ส.ณ. ณภัทร สีชุมพร
3.70580010 ส.ณ. สุกฤษฎ์  ไกรแก้ว
4.70580011 ส.ณ. เกษฎา  แสนสุดตา
5.70580012 ส.ณ. ปารมี  เพียรเสมอ
6.70580014 ส.ณ. รุ่งเรือง นิลกิจ
7.70580017 ส.ณ. ศรราม จุนจันทร์
8.70580019 ส.ณ. สัญญา สวงโท
9.70580025 ส.ณ. อัครเดช กลางวงศ์
10.70580026 ส.ณ. พงษ์ศักดิ์ ชอบชู  
11.70580027 ส.ณ. จารุวัฒน์   อุดสุรินทร์
12.70580028 ส.ณ. ณรงค์ฤทธิ์  ดิลกแพทย์
13.70580029 ส.ณ. ปริวัฒน์ เพ็งรัตน์
14.70580031 ส.ณ. กฤษดาภรณ์  กุระอิ่ม
15.70580032 ส.ณ. กิตติศักดิ์  สารวะวัน 
16.70580034 ส.ณ. ศุภฤกษ  ทิพศร
17.70590003 ส.ณ. รัชชานนท์  จิตอารี
18.70590005 ส.ณ. ภูวดล  ยอดจันทร์
19.70590006 ส.ณ. อัษฎาวุธ  สุขแสงดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

1.70570014 ส.ณ. ชวัลวิทย์ เตียวตระกูล
2.70570021 ส.ณ. รัฐพล     อินจินดา
3.70570023 ส.ณ. นิติพล    หมั่นจำรูญ
4.70570027 ส.ณ. สุทธิพงษ์  ประสมพงษ์
5.70570028 ส.ณ. พรพัฒน์   สีสุเพ็ด
6.70570029 ส.ณ. ไพศาล    ไกรแก้ว
7.70570030 ส.ณ. ธนวัฒน์  สุวรรณโมก
8.70570032 ส.ณ. วรินทร    สมจิตต์
9.70570034 ส.ณ. พงษ์เพชร  โสภาคำ
10.70570038 ส.ณ. ไตรภพ     เลาลี
11.70570039 ส.ณ. จักรกฤษณ์ ชัยประโคม
12.70570040 ส.ณ. ณัฐวุฒิ     ชมภูจักร์
13.70590001 ส.ณ. ปิยะพงษ์  คำผิว
14.70600001 ส.ณ. ธีรโชติ     แซ่ลี
15.70600002 ส.ณ. นที        วงษ์วิชา
16.70600003 ส.ณ. วิชญภาส  พะโส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

1.70560013 ส.ณ. ปฐมพร     ใจดี
2.70560014 ส.ณ. หัสรุจภ์     ชำนาญ 
3.70560015 ส.ณ. กฤษฎากร  สารทอง
4.70560016 ส.ณ. นรเศรษฐ์   ไทยทวี
5.70560018 ส.ณ. ชัยวัฒน์    สายสนอง
6.70560019 ส.ณ. ธีรพัฒน์    ทุมมี
7.70560020 ส.ณ. สุทธิพงษ์   พลอาษา
8.70560023 ส.ณ. อริย์ธัช     ขันหล่อ
9.70560026 ส.ณ. ภานุวัฒน์  วงค์เทพ
10.70560028 ส.ณ. อภิชาต  กันภัยเพื่อน
11.70560032 ส.ณ. อภิสิทธิ์   สุระวิค
12.70560033 ส.ณ. กุลธร     กาเร็ก
13.70560034 ส.ณ. ศุภกร    แสงเลิศ 
14.70560035 ส.ณ. จักรภัทร  ศรีแก้ว
15.70560037 ส.ณ. ภิญโญ   ศิริสวัสดิ์
16.70560038 ส.ณ. เฉลิมคุณ   ประสมศรี
17.70560045 ส.ณ. ทรงธรรม  วงศ์สุวรรณ
18.70560046 ส.ณ. เอกณัฐ    คะปัญญา
19.70560051 ส.ณ. เกริกชัย   ธิสุ
20.70560052 ส.ณ. ครรชิต    พิภักดี
21.70560053 ส.ณ. ธีระพงษ์  ภูน้ำทอง
22.70560054 ส.ณ. จตุพร     สาแก้ว 
23.70560059 ส.ณ. สมบูรณ์  แซ่หาญ
24.70570012 ส.ณ. พงศกร  โม้หนองบัว   
25.70570013 ส.ณ. วีรวัฒน์  ด้นหน