ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
รายชื่อสามเณรนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
1 70640005 สามเณรกิตติศักดิ์  จะหลาบหลอง*
2 70640006 สามเณรกิตติ์รวี     วงษ์ชาลี
3 70640007 สามเณรคฤหัต      พลเดชา
4 70640008 สามเณรจิรพัฒน์    ลำไพ
5 70640009 สามเณรณัฐวุฒิ     สาภะ*
6 70640010 สามเณรณัฐพล     จันทร์สุข*
7 70640011 สามเณรธนบดินทร์ วงศ์ไพบูลย์วัฒนะ*
8 70640012 สามเณรธนภัทร    ภูประสิทธิ์
9 70640013 สามเณรธนภูมิ      ปั้นเงิน*
10 70640014 สามเณรธนากร     เค้าโนนกอก
11 70640015 สามเณรธราธร      ขวัญสิริพร
12 70640016 สามเณรธราธิป      นาครินทร์
13 70640017 สามเณรธัญวราช    ผุยรัตน์
14 70640018 สามเณรนพรัตน์     โพธิ์สาวัง
15 70640019 สามเณรบัญชร      สีหาวัตร
16 70640020 สามเณรบุญญฤทธิ์  ภู่ขันเงิน
17 70640021 สามเณรปณิธาน  วรรณคำ*
18 70640022 สามเณรพยัคฆ์ฆราช   สีแดง
19 70640023 สามเณรพีรณัฐ      คงการุณ
20 70640024 สามเณรพีรวิชญ์    พลทา
21 70640025 สามเณรภัทรพงศ์  เรืองพัชราภรณ์
22 70640026 สามเณรศุภกิตติ์    เชื่อตราพระ
23 70640027 สามเณรศุภวิชญ์   ทอนกระโทก
24 70640028 สามเณรสพลดนัย  สุขเจริญ
25 70640029 สามเณรสมหวัง    เบ้าคำ
26 70640030 สามเณรสายชล    สุขสงวน
27 70640031 สามเณรอนุภัทร   บุญครอบ
28 70640033 สามเณรเอกสิทธิ์   คามตะสีลา*


ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2
1 70630006 ส.ณ. กฤษณะ  วิไลเลิศ
2 70630007 ส.ณ. จตุรวิทย์  แก้วบุญเรือง 
3 70630009 ส.ณ. เชษฐา  สาระโท
4 70630010 ส.ณ. ชยานันท์ โพธิ์สาวัง
5 70630011 ส.ณ. ณรงค์ฤทธิ์ ไทรสังขเชวงรบ  
6 70630012 ส.ณ. ตรัยคุณ  จุลทอง
7 70630013 ส.ณ. ทินบดี  ผิวผาง
8 70630014 ส.ณ. ธนโชติ   ฐานกลางซุ้ย
9 70630015 ส.ณ. ธนภูมิ   แสงเพชร
10 70630016 ส.ณ. ธีระพล  เยี่ยมบัวทอง
11 70630017 ส.ณ. นันทภพ  สมภาร
12 70630018 ส.ณ. ปรเมศร์  เยี่ยมรัมย์
13 70630019 ส.ณ. ปริญธัช  นามกันยา
14 70630020 ส.ณ. ปวริศร์  จบศรี  
15 70630021 ส.ณ. พระนาย  น้อยเกิด
16 70630022 ส.ณ. พลวัฒน์ จินดา  
17 70630023 ส.ณ. พิชญาพงศ์ นพมาก
18 70630024 ส.ณ. เมธัส  สุบิน
19 70630025 ส.ณ. วิริทธ์พล อายุศะนิล
20 70630026 ส.ณ. เศรษฐพงศ์  ชมภูราช
21 70630027 ส.ณ. สรัล ไทรสังขพรธิติ  
22 70630029 ส.ณ. เสฏฐวุฒิ พวงพิลา
23 70630030 ส.ณ. สมหมาย  เบ้าคำ
24 70630033 ส.ณ. เอกพล ทับศิลาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70620009 ส.ณ. กฤตภาส อับดุลราฮิม
2 70620010 ส.ณ. กฤษณ์  อุกฤษณ์
3 70620011 ส.ณ. กฤษดา  ขำธานี
4 70620014 ส.ณ. โชติภพ  นามชาลี
5 70620016 ส.ณ. ณัฐวุฒิ  เอียมทศ
6 70620017 ส.ณ. ดนุวัฒน์ชัย  เถาว์พันธ์
7 70620018 ส.ณ. ทักษดนย์  เกิดไทย
8 70620019 ส.ณ. ธราธร  กอสัมพันธ์
9 70620022 ส.ณ. เป็นต่อ  สิมจันทึก
10 70620024 ส.ณ. พีรพัฒน์  อาสารอด
11 70620025 ส.ณ. ภัทรดนัย  เฮงวัฒนา
12 70620026 ส.ณ. ยุทธการ  อุดมศรี
13 70620027 ส.ณ. วรทัต  ธนุดรรังสี
14 70620028 ส.ณ. วสุธันย์  โยทุม
15 70620029 ส.ณ. วุฒิไกร  สาระวัน
16 70620030 ส.ณ. วุฒิชัย  คุ้มสมบัติ
17 70620031 ส.ณ. ศรเทพ  โคตรสีเขียว
18 70620033 ส.ณ. สิทธิลาภ  ภูวงษ์ยอด
19 70620034 ส.ณ. สุวรรณภูมิ  สมนึกตน
20 70620035 ส.ณ. อนุพงศ์  แก้วสมบัติ
21    70630003 ส.ณ. ชณัฐ  เปรมกระโทก
22    70630004 ส.ณ. ธนดล  ภูมิศาสตร์
23    70630005 ส.ณ. รัชชานนท์  พันศรีเลา              
24    70640003   ส.ณ.ภานุมาส  ไชยเสน
             
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

ที่        รหัสปจต.             ชื่อ-นามสกุล
1 70610008 ส.ณ. กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง
2 70610009 ส.ณ. กฤษณพงษ์  โม่งเม้า
3 70610011 ส.ณ. ชาติกล้า   ภูผันผิน
4 70610013 ส.ณ. ณรงค์ชัย    ขุรีทรัพย์
5 70610014 ส.ณ. ดนัย   หนันต๊ะ
6 70610015 ส.ณ. ธนภัทร   พงษ์บรรเทา
7 70610016 ส.ณ. ธนากร   เลานามสิงห์
8 70610017 ส.ณ. นนทกร   ประเสริฐก้านตรง
9 70610019 ส.ณ. นัฐพล   ปัญจพันดอน
10 70610021 ส.ณ. วธัญญู    ทันใจ
11 70610022 ส.ณ. วัชรชัย    สมศรี
12 70610023 ส.ณ. วัชรินทร์    ชารี
13 70610025 ส.ณ. วิทยุทธ   บุญเรือง
14 70610026 ส.ณ. สัตยา   จงสมัคร
15 70610027 ส.ณ. สุทิน   สวงโท
16 70610028 ส.ณ. อนันต์   ต้องใจ
17 70620002 ส.ณ. โชติพงศ์  โคกโพธิ์
18 70620003 ส.ณ. กฤตณัฐ  กัลยาณมงคล
19 70620004 ส.ณ. ธนโชติ  แจ่มใส
20 70620005 ส.ณ. ชัยวุฒิ  แก้วโพธิ์
21 70620008 ส.ณ. ศุภกันต์  เพชรบุรมย์
22     70630001  ส.ณ. ปารเมศ  เปรมกระโท
23     70640001  ส.ณ. คณาธิป  ทีผุย
24     70640002  ส.ณ. ธนวัฒน์  เรืองพัชราภรณ์ 


ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70600008 ส.ณ. ชัยนวัฒน์   มะโนวัน
2 70600013 ส.ณ. ณัฐวุธ      นะวะคำศรี
3 70600014 ส.ณ. ต่อตระกูล  ทวยหาญ
4 70600017 ส.ณ. นาวิน      ไสยาสน์
5 70600018 ส.ณ. พลภูมิ      ศรีแก้ว
6 70600019 ส.ณ. พัชรพล   มั่นสุข
7 70600020 ส.ณ. พัสกร      แตงฉ่ำ
8 70600021 ส.ณ. พิทยุตม์   เถียรอ่ำ
9 70600022 ส.ณ. ภูริเดช     เลาเฒ่า
10 70600023 ส.ณ. วรวุฒิ     จะเดิม
11 70600024 ส.ณ. วรันธร    บุญเลียบ
12 70600027 ส.ณ. วุฒิชัย     ตันประสาท
13 70600028 ส.ณ. สกลกรานต์  ขุนพรหม
14 70600029 ส.ณ. สัญชัย      เทตะรัตน์
15 70600031 ส.ณ. สยมภู       ภูอองทอง
16 70600032 ส.ณ. สหชาติ     ถมคำ
17 70600034 ส.ณ. สุรดิษ      ปวงหล้า
18 70600036 ส.ณ. เหว่ยจุน    ตัน  
19 70600040 ส.ณ. วุฒิชัย  เค้าโนนกอก
20 70610006 ส.ณ. ภานุวัฒน์   อินจันทร์
21 70630034  ส.ณ. อภิสิทธ์ พันนาคำ

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล

1 70590009 ส.ณ. คุณากร   คำดุ้ง
2 70590013 ส.ณ. บุญมี     มีอำนาจ
3 70590014 ส.ณ. เมธาสิทธิ์  ภูระภา
4 70590015 ส.ณ. วิทวัส     เลาเฒ่า
5 70590017 ส.ณ. สิงห์       มาเยอะ
6 70590018 ส.ณ. สิทธิศักดิ์  วงศ์วิวงศ์
7 70590020 ส.ณ. สุธานัย     ค่ำยัง
8 70590021 ส.ณ. ศุภชัย      โชขุนทด
9 70590022 ส.ณ. อภิสิทธิ์    พลอาษา
10 70600005 ส.ณ. พลวัตร     มูลวิจิตร
11 70610003 ส.ณ. ฐิติรัตน์   บัวระภา
12 70620001 ส.ณ. จักรพรรดิ์ ภูช่างทอง
13    70620035   ส.ณ. พัสกร  พรมสอน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
รายชื่อสามเณรนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
1 70630006 ส.ณ. กฤษณะ  วิไลเลิศ
2 70630007 ส.ณ. จตุรวิทย์  แก้วบุญเรือง
3 70630008 ส.ณ. จรัญ    สิงห์สาธร
4 70630009 ส.ณ. เชษฐา  สาระโท
5 70630010 ส.ณ. ชยานันท์ โพธิ์สาวัง
6 70630011 ส.ณ. ณรงค์ฤทธิ์ ไทรสังขเชวงรบ  
7 70630012 ส.ณ. ตรัยคุณ  จุลทอง
8 70630013 ส.ณ. ทินบดี  ผิวผาง
9 70630014 ส.ณ. ธนโชติ   ฐานกลางซุ้ย
10 70630015 ส.ณ. ธนภูมิ   แสงเพชร
11 70630016 ส.ณ. ธีระพล  เยี่ยมบัวทอง
12 70630017 ส.ณ. นันทภพ  สมภาร
13 70630018 ส.ณ. ปรเมศร์  เยี่ยมรัมย์
14 70630019 ส.ณ. ปริญธัช  นามกันยา
15 70630020 ส.ณ. ปวริศร์  จบศรี  
16 70630021 ส.ณ. พระนาย  น้อยเกิด
17 70630022 ส.ณ. พลวัฒน์ จินดา  
18 70630023 ส.ณ. พิชญาพงศ์ นพมาก
19 70630024 ส.ณ. เมธัส  สุบิน
20 70630025 ส.ณ. วิริทธ์พล อายุศะนิล
21 70630026 ส.ณ. เศรษฐพงศ์  ชมภูราช
22 70630027 ส.ณ. สรัล ไทรสังขพรธิติ
23 70630028 ส.ณ. สุทธิพัฒน์  เต็งมิ่ง
24 70630029 ส.ณ. เสฏฐวุฒิ พวงพิลา
25 70630030 ส.ณ. สมหมาย  เบ้าคำ
26 70630031 ส.ณ. อธิชาติ อินธิแสง
27 70630032 ส.ณ. อนุชิน บัวพันธ์  
28 70630033 ส.ณ. เอกพล ทับศิลาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70620009 ส.ณ. กฤตภาส อับดุลราฮิม
2 70620010 ส.ณ. กฤษณ์  อุกฤษณ์
3 70620011 ส.ณ. กฤษดา  ขำธานี
4 70620013 ส.ณ. เจษฎา  ภาคะ
5 70620014 ส.ณ. โชติภพ  นามชาลี
6 70620015 ส.ณ. ณัฐภัทร  จันสีทา
7 70620016 ส.ณ. ณัฐวุฒิ  เอียมทศ
8 70620017 ส.ณ. ดนุวัฒน์ชัย  เถาว์พันธ์
9 70620018 ส.ณ. ทักษดนย์  เกิดไทย
10 70620019 ส.ณ. ธราธร  กอสัมพันธ์
11 70620021 ส.ณ. ปิติภัทร  มิดลาด
12 70620022 ส.ณ. เป็นต่อ  สิมจันทึก
13 70620023 ส.ณ. พชร   พงษ์เกิด
14 70620024 ส.ณ. พีรพัฒน์  อาสารอด
15 70620025 ส.ณ. ภัทรดนัย  เฮงวัฒนา
16 70620026 ส.ณ. ยุทธการ  อุดมศรี
17 70620027 ส.ณ. วรทัต  ธนุดรรังสี
18 70620028 ส.ณ. วสุธันย์  โยทุม
19 70620029 ส.ณ. วุฒิไกร  สาระวัน
20 70620030 ส.ณ. วุฒิชัย  คุ้มสมบัติ
21 70620031 ส.ณ. ศรเทพ  โคตรสีเขียว
22 70620032 ส.ณ. สุรยุทธ์  โสพล
23 70620033 ส.ณ. สิทธิลาภ  ภูวงษ์ยอด
24 70620034 ส.ณ. สุวรรณภูมิ  สมนึกตน
25 70620035 ส.ณ. อนุพงศ์  แก้วสมบัติ
26     70630003 ส.ณ. ชณัฐ  เปรมกระโทก
27     70630004 ส.ณ. ธนดล  ภูมิศาสตร์
28     70630005 ส.ณ. รัชชานนท์  พันศรีเลา              

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

ที่        รหัสปจต.             ชื่อ-นามสกุล
1 70610008 ส.ณ. กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง
2 70610009 ส.ณ. กฤษณพงษ์  โม่งเม้า
3 70610011 ส.ณ. ชาติกล้า   ภูผันผิน
4 70610013 ส.ณ. ณรงค์ชัย    ขุรีทรัพย์
5 70610014 ส.ณ. ดนัย   หนันต๊ะ
6 70610015 ส.ณ. ธนภัทร   พงษ์บรรเทา
7 70610016 ส.ณ. ธนากร   เลานามสิงห์
8 70610017 ส.ณ. นนทกร   ประเสริฐก้านตรง
9 70610019 ส.ณ. นัฐพล   ปัญจพันดอน
10 70610020 ส.ณ. ยอดกตัญญู   แสงจันทร์
11 70610021 ส.ณ. วธัญญู    ทันใจ
12 70610022 ส.ณ. วัชรชัย    สมศรี
13 70610023 ส.ณ. วัชรินทร์    ชารี
14 70610025 ส.ณ. วิทยุทธ   บุญเรือง
15 70610026 ส.ณ. สัตยา   จงสมัคร
16 70610027 ส.ณ. สุทิน   สวงโท
17 70610028 ส.ณ. อนันต์   ต้องใจ
18 70620002 ส.ณ. โชติพงศ์  โคกโพธิ์
19 70620003 ส.ณ. กฤตณัฐ  กัลยาณมงคล
20 70620004 ส.ณ. ธนโชติ  แจ่มใส
21 70620005 ส.ณ. ชัยวุฒิ  แก้วโพธิ์
22 70620007 ส.ณ. ศักดิ์สิริ   อินตนาม
23 70620008 ส.ณ. ศุภกันต์  เพชรบุรมย์
24     70630001  ส.ณ. ปารเมศ  เปรมกระโทก
25     70630002 ส.ณ. สถาพร   ขาวผ่อง


ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70600008 ส.ณ. ชัยนวัฒน์   มะโนวัน
2 70600013 ส.ณ. ณัฐวุธ      นะวะคำศรี
3 70600014 ส.ณ. ต่อตระกูล  ทวยหาญ
4 70600017 ส.ณ. นาวิน      ไสยาสน์
5 70600018 ส.ณ. พลภูมิ      ศรีแก้ว
6 70600019 ส.ณ. พัชรพล   มั่นสุข
7 70600020 ส.ณ. พัสกร      แตงฉ่ำ
8 70600021 ส.ณ. พิทยุตม์   เถียรอ่ำ
9 70600022 ส.ณ. ภูริเดช     เลาเฒ่า
10 70600023 ส.ณ. วรวุฒิ     จะเดิม
11 70600024 ส.ณ. วรันธร    บุญเลียบ
12 70600027 ส.ณ. วุฒิชัย     ตันประสาท
13 70600028 ส.ณ. สกลกรานต์  ขุนพรหม
14 70600029 ส.ณ. สัญชัย      เทตะรัตน์
15 70600031 ส.ณ. สยมภู       ภูอองทอง
16 70600032 ส.ณ. สหชาติ     ถมคำ
17 70600034 ส.ณ. สุรดิษ      ปวงหล้า
18 70600036 ส.ณ. เหว่ยจุน    ตัน
19 70600038 ส.ณ. อิทธิพล    ศรีคำ
20 70600040 ส.ณ. วุฒิชัย  ปัญญาเผือก
21 70610006 ส.ณ. ภานุวัฒน์   อินจันทร์
22 70610007 ส.ณ. ราชิต   สุทิศา
23    70630034  ส.ณ. อภิสิทธ์ พันนาคำ

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล

1 70590009 ส.ณ. คุณากร   คำดุ้ง
2 70590013 ส.ณ. บุญมี     มีอำนาจ
3 70590014 ส.ณ. เมธาสิทธิ์  ภูระภา
4 70590015 ส.ณ. วิทวัส     เลาเฒ่า
5 70590017 ส.ณ. สิงห์       มาเยอะ
6 70590018 ส.ณ. สิทธิศักดิ์  วงศ์วิวงศ์
7 70590020 ส.ณ. สุธานัย     ค่ำยัง
8 70590021 ส.ณ. ศุภชัย      โชขุนทด
9 70590022 ส.ณ. อภิสิทธิ์    พลอาษา
10 70600005 ส.ณ. พลวัตร     มูลวิจิตร
11 70610003 ส.ณ. ฐิติรัตน์   บัวระภา
12 70620001 ส.ณ. จักรพรรดิ์ ภูช่างทอง
13    70620035   ส.ณ. พัสกร  พรมสอน


ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70580006 ส.ณ. อาทิตภูมิ   หวานหอม
2 70580009 ส.ณ. ณภัทร      สีชุมพร
3 70580010 ส.ณ. สุกฤษฎ์     ไกรแก้ว
4 70580011 ส.ณ. เกษฎา      แสนสุดตา
5 70580012 ส.ณ. ปารมี       เพียรเสมอ
6 70580014 ส.ณ. รุ่งเรือง     นิลกิจ
7 70580017 ส.ณ. ศรราม     จุนจันทร์
8 70580019 ส.ณ. สัญญา     สวงโท
9 70580025 ส.ณ. อัครเดช    กลางวงศ์
10 70580026 ส.ณ. พงษ์ศักดิ์   ชอบชู  
11 70580027 ส.ณ. จารุวัฒน์   อุดสุรินทร์
12 70580028 ส.ณ. ณรงค์ฤทธิ์  ดิลกแพทย์
13 70580029 ส.ณ. ปริวัฒน์    เพ็งรัตน์
14 70580031 ส.ณ. กฤษดาภรณ์  กุระอิ่ม
15 70580032 ส.ณ. กิตติศักดิ์    สารวะวัน 
16 70580034 ส.ณ. ศุภฤกษ      ทิพศร
17 70590003 ส.ณ. รัชชานนท์  จิตอารี
18 70610001 ส.ณ. สมเกียรติ   ธิมาศ
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70620009 ส.ณ. กฤตภาส อับดุลราฮิม
2 70620010 ส.ณ. กฤษณ์  อุกฤษณ์
3 70620011 ส.ณ. กฤษดา  ขำธานี
4 70620012 ส.ณ. จักร์ภัทร  ดาโสภา
5 70620013 ส.ณ. เจษฎา  ภาคะ
6 70620014 ส.ณ. โชติภพ  นามชาลี
7 70620015 ส.ณ. ณัฐภัทร  จันสีทา
8 70620016 ส.ณ. ณัฐวุฒิ  เอียมทศ
9 70620017 ส.ณ. ดนุวัฒน์ชัย  เถาว์พันธ์
10 70620018 ส.ณ. ทักษดนย์  เกิดไทย
11 70620019 ส.ณ. ธราธร  กอสัมพันธ์
12 70620020 ส.ณ. นันทวัฒน์  ธิตะปัน
13 70620021 ส.ณ. ปิติภัทร  มิดลาด
14 70620022 ส.ณ. เป็นต่อ  สิมจันทึก
15 70620023 ส.ณ. พชร   พงษ์เกิด
16 70620024 ส.ณ. พีรพัฒน์  อาสารอด
17 70620025 ส.ณ. ภัทรดนัย  เฮงวัฒนา
18 70620026 ส.ณ. ยุทธการ  อุดมศรี
19 70620027 ส.ณ. วรทัต  ธนุดรรังสี
20 70620028 ส.ณ. วสุธันย์  โยทุม
21 70620029 ส.ณ. วุฒิไกร  สาระวัน
22 70620030 ส.ณ. วุฒิชัย  คุ้มสมบัติ
23 70620031 ส.ณ. ศรเทพ  โคตรสีเขียว
24 70620032 ส.ณ. สุรยุทธ์  โสพล
25 70620033 ส.ณ. สิทธิลาภ  ภูวงษ์ยอด
26 70620034 ส.ณ. สุวรรณภูมิ  สมนึกตน
27 70620035 ส.ณ. อนุพงศ์  แก้วสมบัติ

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2

ที่        รหัสปจต.                                     ชื่อ-นามสกุล
1 70610008 ส.ณ. กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง
2 70610009 ส.ณ. กฤษณพงษ์  โม่งเม้า
3 70610011 ส.ณ. ชาติกล้า   ภูผันผิน
4 70610013 ส.ณ. ณรงค์ชัย    ขุรีทรัพย์
5 70610014 ส.ณ. ดนัย   หนันต๊ะ
6 70610015 ส.ณ. ธนภัทร   พงษ์บรรเทา
7 70610016 ส.ณ. ธนากร   เลานามสิงห์
8 70610017 ส.ณ. นนทกร   ประเสริฐก้านตรง
9 70610018 ส.ณ. นรเศรษฐ   บางปา
10 70610019 ส.ณ. นัฐพล   ปัญจพันดอน
11 70610020 ส.ณ. ยอดกตัญญู   แสงจันทร์
12 70610021 ส.ณ. วธัญญู    ทันใจ
13 70610022 ส.ณ. วัชรชัย    สมศรี
14 70610023 ส.ณ. วัชรินทร์    ชารี
15 70610025 ส.ณ. วิทยุทธ   บุญเรือง
16 70610026 ส.ณ. สัตยา   จงสมัคร
17 70610027 ส.ณ. สุทิน   สวงโท
18 70610028 ส.ณ. อนันต์   ต้องใจ
19 70620002 ส.ณ. โชติพงศ์  โคกโพธิ์
20 70620003 ส.ณ. กฤตณัฐ  กัลยาณมงคล
21 70620004 ส.ณ. ธนโชติ  แจ่มใส
22 70620005 ส.ณ. ชัยวุฒิ  แก้วโพธิ์
23 70620006 ส.ณ. พีรพัฒน์  อุบลบาน
24 70620007 ส.ณ. ศักดิ์สิริ   อินตนาม
25 70620008 ส.ณ. ศุภกันต์  เพชรบุรมย์

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70600008 ส.ณ. ชัยนวัฒน์   มะโนวัน
2 70600009 ส.ณ. ไชยวัฒน์  สำราญ
3 70600012 ส.ณ. ณัฐวุฒิ     ศิลาวรรณ
4 70600013 ส.ณ. ณัฐวุธ      นะวะคำศรี
5 70600014 ส.ณ. ต่อตระกูล  ทวยหาญ
6 70600015 ส.ณ. ธีรวัฒน์    สุวรรณรัตน์
7 70600016 ส.ณ. ธีรศักดิ์    ไม้ตาล
8 70600017 ส.ณ. นาวิน      ไสยาสน์
9 70600018 ส.ณ. พลภูมิ      ศรีแก้ว
10 70600019 ส.ณ. พัชรพล   มั่นสุข
11 70600020 ส.ณ. พัสกร      แตงฉ่ำ
12 70600021 ส.ณ. พิทยุตม์   เถียรอ่ำ
13 70600022 ส.ณ. ภูริเดช     เลาเฒ่า
14 70600023 ส.ณ. วรวุฒิ     จะเดิม
15 70600024 ส.ณ. วรันธร    บุญเลียบ
16 70600026 ส.ณ. วิริยะ       กลิ้มรมย์
17 70600027 ส.ณ. วุฒิชัย     ตันประสาท
18 70600028 ส.ณ. สกลกรานต์  ขุนพรหม
19 70600029 ส.ณ. สัญชัย      เทตะรัตน์
20 70600031 ส.ณ. สยมภู       ภูอองทอง
21 70600032 ส.ณ. สหชาติ     ถมคำ
22 70600034 ส.ณ. สุรดิษ      ปวงหล้า
23 70600035 ส.ณ. เสกร์สรร  กลางวงค์ 
24 70600036 ส.ณ. เหว่ยจุน    ตัน
25 70600037 ส.ณ. อัษฎา     วงค์ธรรม
26 70600038 ส.ณ. อิทธิพล    ศรีคำ
27 70600040 ส.ณ. วุฒิชัย  ปัญญาเผือก
28 70610006 ส.ณ. ภานุวัฒน์   อินจันทร์
29 70610007 ส.ณ. ราชิต   สุทิศา

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70590008 ส.ณ. กมลวัฒน์ รัศมีเดือน
2 70590009 ส.ณ. คุณากร   คำดุ้ง
3 70590013 ส.ณ. บุญมี     มีอำนาจ
4 70590014 ส.ณ. เมธาสิทธิ์  ภูระภา
5 70590015 ส.ณ. วิทวัส     เลาเฒ่า
6 70590017 ส.ณ. สิงห์       มาเยอะ
7 70590018 ส.ณ. สิทธิศักดิ์  วงศ์วิวงศ์
8 70590019 ส.ณ. สิรวิทญ์    บุตรละคร
9 70590020 ส.ณ. สุธานัย     ค่ำยัง
10 70590021 ส.ณ. ศุภชัย      โชขุนทด
11 70590022 ส.ณ. อภิสิทธิ์    พลอาษา
12 70600005 ส.ณ. พลวัตร     มูลวิจิตร
13 70610003 ส.ณ. ฐิติรัตน์   บัวระภา
14 70620001 ส.ณ. จักรพรรดิ์ ภูช่างทอง
15                     ส.ณ. พัสกร  พรมสอน
16                     ส.ณ. พัฒน์พงษ์ อินทะวงษ์

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5
ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70580006 ส.ณ. อาทิตภูมิ   หวานหอม
2 70580009 ส.ณ. ณภัทร      สีชุมพร
3 70580010 ส.ณ. สุกฤษฎ์     ไกรแก้ว
4 70580011 ส.ณ. เกษฎา      แสนสุดตา
5 70580012 ส.ณ. ปารมี       เพียรเสมอ
6 70580014 ส.ณ. รุ่งเรือง     นิลกิจ
7 70580017 ส.ณ. ศรราม     จุนจันทร์
8 70580019 ส.ณ. สัญญา     สวงโท
9 70580025 ส.ณ. อัครเดช    กลางวงศ์
10 70580026 ส.ณ. พงษ์ศักดิ์   ชอบชู  
11 70580027 ส.ณ. จารุวัฒน์   อุดสุรินทร์
12 70580028 ส.ณ. ณรงค์ฤทธิ์  ดิลกแพทย์
13 70580029 ส.ณ. ปริวัฒน์    เพ็งรัตน์
14 70580031 ส.ณ. กฤษดาภรณ์  กุระอิ่ม
15 70580032 ส.ณ. กิตติศักดิ์    สารวะวัน 
16 70580034 ส.ณ. ศุภฤกษ      ทิพศร
17 70590003 ส.ณ. รัชชานนท์  จิตอารี
18 70590005 ส.ณ. ภูวดล     ยอดจันทร์
19 70610001 ส.ณ. สมเกียรติ   ธิมาศ


ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
ที่ รหัสปจต. ชื่อ-นามสกุล
1 70570014 ส.ณ. ชวัลวิทย์ เตียวตระกูล
2 70570021 ส.ณ. รัฐพล   อินจินดา
3 70570023 ส.ณ. นิติพล    หมั่นจำรูญ
4 70570027 ส.ณ. สุทธิพงษ์ ประสมพงษ์
5 70570028 ส.ณ. พรพัฒน์ เขียมสันเทียะ
6 70570029 ส.ณ. ไพศาล   ไกรแก้ว
7 70570030 ส.ณ. ธนวัฒน์  สุวรรณโมก
8 70570032 ส.ณ. วรินทร    สมจิตต์
9 70570034 ส.ณ. พงษ์เพชร  โสภาคำ
10 70570039 ส.ณ. จักรกฤษณ์ ชัยประโคม
11 70570040 ส.ณ. ณัฐวุฒิ     ชมภูจักร์
12 70590001 ส.ณ. ปิยะพงษ์  คำผิว
13 70600001 ส.ณ. ธีรโชติ     แซ่ลี
14 70600002 ส.ณ. นที        วงษ์วิชา
15 70600003 ส.ณ. วิชญภาส  พะโส
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

1 ส.ณ.กอบโชค สวัสดิ์ชัย
2 ส.ณ.วัชรชัย สมศรี
3 ส.ณ.ยอดกตัญญู แสงจันทร์
4 ส.ณ.วัชรินทร์ ชารี
5 ส.ณ.ชาติกล้า ภูผันผิน
6 ส.ณ.ณรงค์ชัย ขุรีทรัพย์
7 ส.ณ.ธนภัทร พงษ์บรรเทา
8 ส.ณ.นนทกร ประเสริฐก้านตรง
9 ส.ณ.ธนากร เลานามสิงห์
10 ส.ณ.วธัญญู ทันใจ
11 ส.ณ.วิชยุทธ บุญเรือง
12 ส.ณ.สุทิน สวงโท
13 ส.ณ.อนันต์ ต้องใจ
14 ส.ณ.กฤษณ์นันทิพัฒน์ บุตรหลวง
15 ส.ณ.ดนัย หนันต๊ะ
16 ส.ณ.นัฐพล ปัญจพันดอน
17 ส.ณ.นรเศรษฐ บางปา
18 ส.ณ.กฤษณพงษ์ โม่งเม้า
19 ส.ณ.สัตยา จงสมัคร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

1.70600006 ส.ณ. กิตติศักดิ์  คำโสภา
2.70600007 ส.ณ. กุณภัฒน์   สว่างสุข
3.70600008 ส.ณ. ชัยวัฒน์   มะโนวัน
4.70600009 ส.ณ. ไชยวัฒน์  สำราญ
5.70600010 ส.ณ. ณัฐดนัย    รักธรรม
6.70600011 ส.ณ. ณัฐดนัย    เอี่ยมเยี่ยมดี
7.70600012 ส.ณ. ณัฐวุฒิ     ศิลาวรรณ
8.70600013 ส.ณ. ณัฐวุธ      นะวะคำศรี
9.70600014 ส.ณ. ต่อตระกูล  ทวยหาญ
10.70600015 ส.ณ. ธีรวัฒน์    สุวรรณรัตน์
11.70600016 ส.ณ. ธีรศักดิ์    ไม้ตาล
12.70600017 ส.ณ. นาวิน      ไสยาสน์
13.70600018 ส.ณ. พลภูมิ      ศรีแก้ว
14.70600019 ส.ณ. พัชรพล   มั่นสุข
15.70600020 ส.ณ. พัสกร      แตงฉ่ำ
16.70600021 ส.ณ. พิทยุตม์   เถียรอ่ำ
17.70600022 ส.ณ. ภูริเดช     เลาเฒ่า
18.ส.ณ.วรวุฒิ จะเดิม
19.70600023 ส.ณ. วรันธร    บุญเลียบ
20.70600024 ส.ณ. วิชิต       ภู่ภักดี
21.70600025 ส.ณ. วิริยะ       กลิ้มรมย์
22.70600026 ส.ณ. วุฒิชัย     ตันประสาท
23.70600027 ส.ณ. สกลกรานต์  ขุนพรหม
24.70600028 ส.ณ. สญชัย      เทตะรัตน์
25.70600029 ส.ณ. สมจิตร     เวียนเปะ
26.70600030 ส.ณ. สยมภู       ภูอองทอง
27.70600031 ส.ณ. สหชาติ     ถมคำ
28.70600032 ส.ณ. สหรัฐ       อินทไพจิตร
29.70600033 ส.ณ. สุรดิษ      ปวงหล้า
30.70600034 ส.ณ. เสกร์สรร   กลางวงค์
31.70600035 ส.ณ. เหว่ยจุน    ตัน
32.70600036 ส.ณ. อัษฎา     วงค์ธรรม
33.70600037 ส.ณ. อิทธิพล    ศรีคำ
34.ส.ณ.วุฒิชัย ปัญญาเผือก
35.ส.ณ.อำนาจ ศรีนอก
36.ส.ณ.คมสัน ขัตติยะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

1.70590008 ส.ณ. กมลวัฒน์ รัศมีเดือน
2.70590009 ส.ณ. คุณากร  คำดุ้ง
3.70590010 ส.ณ. เจษฎา  คมมังคละ
4.70590012 ส.ณ. นเรศ  ยิ้มแก้ว
5.70590013 ส.ณ. บุญมี  มีอำนาจ
6.70590014 ส.ณ. เมธาสิทธิ์  ภูระภา
7.70590015 ส.ณ. วิทวัส  เลาเฒ่า
8.70590017 ส.ณ. สิงห์  มาเยอะ
9.70590018 ส.ณ. สิทธิศักดิ์  วงศ์วิวงศ์
10.70590019 ส.ณ. สิรวิทญ์  บุตรละคร
11.70590020 ส.ณ. สุธานัย  ค่ำยัง
12.70590021 ส.ณ. ศุภชัย  โชขุนทด
13.70590022 ส.ณ. อภิสิทธิ์  พลอาษา
14.70590023 ส.ณ. ทรงฤทธิ์  สิมมาวงค์
15.70590024 ส.ณ. จักรกฤษณ์  สิมมาวงค์
16.70590026 ส.ณ. พีรพัฒน์  อธิวัฒน์สกุล
17.70600004 ส.ณ. ชญานนท์  ผาสุข
18.70600005 ส.ณ. พลวัตร    มูลวิจิตร
19.                    ส.ณ.ฐิติรัตน์ บัวระภา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

1.70580006 ส.ณ. อาทิตภูมิ หวานหอม
2.70580009 ส.ณ. ณภัทร สีชุมพร
3.70580010 ส.ณ. สุกฤษฎ์  ไกรแก้ว
4.70580011 ส.ณ. เกษฎา  แสนสุดตา
5.70580012 ส.ณ. ปารมี  เพียรเสมอ
6.70580014 ส.ณ. รุ่งเรือง นิลกิจ
7.70580017 ส.ณ. ศรราม จุนจันทร์
8.70580019 ส.ณ. สัญญา สวงโท
9.70580025 ส.ณ. อัครเดช กลางวงศ์
10.70580026 ส.ณ. พงษ์ศักดิ์ ชอบชู  
11.70580027 ส.ณ. จารุวัฒน์   อุดสุรินทร์
12.70580028 ส.ณ. ณรงค์ฤทธิ์  ดิลกแพทย์
13.70580029 ส.ณ. ปริวัฒน์ เพ็งรัตน์
14.70580031 ส.ณ. กฤษดาภรณ์  กุระอิ่ม
15.70580032 ส.ณ. กิตติศักดิ์  สารวะวัน 
16.70580034 ส.ณ. ศุภฤกษ  ทิพศร
17.70590003 ส.ณ. รัชชานนท์  จิตอารี
18.70590005 ส.ณ. ภูวดล  ยอดจันทร์
19.70590006 ส.ณ. อัษฎาวุธ  สุขแสงดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

1.70570014 ส.ณ. ชวัลวิทย์ เตียวตระกูล
2.70570021 ส.ณ. รัฐพล     อินจินดา
3.70570023 ส.ณ. นิติพล    หมั่นจำรูญ
4.70570027 ส.ณ. สุทธิพงษ์  ประสมพงษ์
5.70570028 ส.ณ. พรพัฒน์   สีสุเพ็ด
6.70570029 ส.ณ. ไพศาล    ไกรแก้ว
7.70570030 ส.ณ. ธนวัฒน์  สุวรรณโมก
8.70570032 ส.ณ. วรินทร    สมจิตต์
9.70570034 ส.ณ. พงษ์เพชร  โสภาคำ
10.70570038 ส.ณ. ไตรภพ     เลาลี
11.70570039 ส.ณ. จักรกฤษณ์ ชัยประโคม
12.70570040 ส.ณ. ณัฐวุฒิ     ชมภูจักร์
13.70590001 ส.ณ. ปิยะพงษ์  คำผิว
14.70600001 ส.ณ. ธีรโชติ     แซ่ลี
15.70600002 ส.ณ. นที        วงษ์วิชา
16.70600003 ส.ณ. วิชญภาส  พะโส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

1.70560013 ส.ณ. ปฐมพร     ใจดี
2.70560014 ส.ณ. หัสรุจภ์     ชำนาญ 
3.70560015 ส.ณ. กฤษฎากร  สารทอง
4.70560016 ส.ณ. นรเศรษฐ์   ไทยทวี
5.70560018 ส.ณ. ชัยวัฒน์    สายสนอง
6.70560019 ส.ณ. ธีรพัฒน์    ทุมมี
7.70560020 ส.ณ. สุทธิพงษ์   พลอาษา
8.70560023 ส.ณ. อริย์ธัช     ขันหล่อ
9.70560026 ส.ณ. ภานุวัฒน์  วงค์เทพ
10.70560028 ส.ณ. อภิชาต  กันภัยเพื่อน
11.70560032 ส.ณ. อภิสิทธิ์   สุระวิค
12.70560033 ส.ณ. กุลธร     กาเร็ก
13.70560034 ส.ณ. ศุภกร    แสงเลิศ 
14.70560035 ส.ณ. จักรภัทร  ศรีแก้ว
15.70560037 ส.ณ. ภิญโญ   ศิริสวัสดิ์
16.70560038 ส.ณ. เฉลิมคุณ   ประสมศรี
17.70560045 ส.ณ. ทรงธรรม  วงศ์สุวรรณ
18.70560046 ส.ณ. เอกณัฐ    คะปัญญา
19.70560051 ส.ณ. เกริกชัย   ธิสุ
20.70560052 ส.ณ. ครรชิต    พิภักดี
21.70560053 ส.ณ. ธีระพงษ์  ภูน้ำทอง
22.70560054 ส.ณ. จตุพร     สาแก้ว 
23.70560059 ส.ณ. สมบูรณ์  แซ่หาญ
24.70570012 ส.ณ. พงศกร  โม้หนองบัว   
25.70570013 ส.ณ. วีรวัฒน์  ด้นหน