คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง : ประธานสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประพัฒนศีลคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวินัยธร นิกร สหสฺสชโย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางศุภลักข์ โกมารกุล ณ นคร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี สุดาทิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิยุต แสงโสดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายกรกนก สุขผล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา บุญเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัด ปราโมทย์ สิริเตโช
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :