กลุ่มสาระฯศิลปะ

พระมหาสงกรานต์ อภิรกฺขิโต
ครูประจำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ