เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวปวีณา จันทร์เพ็ง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/บรรณารักษ์