เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
พระครูประพัฒนศีลคุณ   (พระมหาสำราญ ขนฺติโก)

เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านธรรม-บาลี
เป็นพระนักพัฒนาให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก