เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
พระมหาสำราญ ขนฺติโก  นักธรรมเอก , ป.ธ.๕ , ศน.บ., ศศ.ม.

ประวัติเจ้าอาวาส