ภาพกิจกรรม
๐๖-๑๑-๖๓
มีโอกาสได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
ศึกษาดูงานฯ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ได้แก่
๑. โรงเรียนบาลีสาธิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. โรงเรียนอุทัยทิศวิทยา
๓. โรงเรียนวาปีคณานุสรณ์
๔. โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
๕. โรงเรียนสุวรรณาวาส
๖. โรงเรียนปทุมพิทยากร
๗. โรงเรียนหัวหนองสังฆประชาสรรค์
๘. โรงเรียนทัพป่าจิก
๙. โรงเรียนหัวดงนาค่าย
๑๐. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม

โดยศึกษาดูงานระบบการจัดการศึกษาและการ ออกแบบ
การเรียนรู้ที่มีอัตลักษณ์ “ไผ่ดำโมเดล” ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และการเปิดห้องเรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และการมีภาคีเครือข่ายจำนวนมากของโรงเรียน 

รวมทั้งระบบบริหารจัดการโดยภาพรวมและรายละเอียดต่างๆ ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2563,13:50   อ่าน 674 ครั้ง