ภาพกิจกรรม
๘-๑๒-๖๕ - เข้าร่วมแข่งขันสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
คณะสามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 
เข้่าร่วมกิจกรรม Show&Share 2022 
สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 

ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

ผลการแข่งขัน
กิจกรรม Show & Share 2022 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว

ประเภท : โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน
สามเณรนักเรียนผู้จัดทำ : AB16 โครงงานหุ่นยนต์กรองอากาศ
๑.ส.ณ.ธนากร  เลานามสิงห์
๒.ส.ณ.โชติภพ  นามชาลี
๓.ส.ณ.ดนุวัฒน์ชัย  เถาว์พันธ์

รางวัลที่ได้รับ : เหรียญทองแดง

สามเณรนักเรียนผู้จัดทำ :AB41 โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ
๑.ส.ณ.ยุทธการ  อุดมศรี
๒.ส.ณ.กฤษณ์   อุกฤษณ์
๓.ส.ณ.ธราธร  กอสัมพันธ์
๔.ส.ณ.พิทยุตม์ เถียรอ่ำ

รางวัลที่ได้รับ :เหรียญเงิน

ประเภท : โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ
สามเณรนักเรียนผู้จัดทำ :BB08 โครงงานเครื่องหมักปุ๋ยอัตโนมัติ V.2
๑.ส.ณ.ปารเมศ  เปรมกระโทก
๒.ส.ณ.กฤตณัฐ  กัลยาณมงคล
๓.ส.ณ.ธนดล  ภูมิศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ : เหรียญทอง


ประเภท โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สามเณรนักเรียนผู้จัดทำ : BB09โครงงานต้นแบบเครื่องจำลองการผสมปุ๋ย
๑.ส.ณ.เหว่ยจุน  ตัน   
๒.ส.ณ.นนทกร  ประเสริฐก้านตรง
๓.ส.ณ.สมหมาย  เบ้าคำ

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศ

โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,15:03   อ่าน 125 ครั้ง