ข่าวประชาสัมพันธ์
01-12-64 "ประเมินความพร้อมเปิดเรียน On site"
"ประเมินความพร้อมเปิดเรียน On site"
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นางศิริลักม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี  
พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลทองเอน ๑  

ประเมินความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On site ในสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 
โดยได้รับพิจารณาเห็นชอบ และเตรียมดำเนินการเสนอต่อ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จังหวัดสิงห์บุรี (ศบค.สิงห์บุรี) เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64