ข่าวประชาสัมพันธ์
05-12-64 "อบรมค่ายอิคคิวซัง 2564"
"อบรมค่ายอิคคิวซัง 2564"

“การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร” 
(ในรูปแบบออนไลน์) ภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นพี่เลี้ยงช่วยให้คำปรึกษา
และคำแนะนำในระหว่างที่ลงมือปฏิบัติงาน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสนับสนุนทุนให้สามเณรทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสามเณร
ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแต่ละปีจะจัดกิจกรรมประกอบด้วย 
การจัดค่ายอบรมให้ความรู้และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และการจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน โดยจัดเป็นกิจกรรมค่ายต่อเนื่อง จำนวน ๓ ค่าย
แล้วจัดให้มีกิจกรรม Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

มูลนิธิฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ให้แก่ครูและสามเณรจากโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนเครือข่าย จังหวัดสิงห์บุรี ให้มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัย
เปิดโอกาสให้สามเณรที่เข้าร่วมโครงการ และมีผลงานตามที่กำหนดได้เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยและมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64