ข่าวประชาสัมพันธ์
23-04-65 - การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.

๑.วัดชูจิตธรรมมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.วัดกฤษณเวฬุพุทธธาราม (วัดไผ่ดำ)
๓.มูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
๔.สมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

พระสงฆ์จตุรวรรค : วัดบวรนิเวศวิหาร
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เวลา ๑๘.๐๐ น.
๑.มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี และมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๒.มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์
๓.นายนพพล ชูกลิ่น - นางสาวอาภรณ์ บำรุงสุข
๔.บริษัท รีเทล บิชิเนส โชลูชั่นส์ จำกัด
พระสงฆ์จตุรวรรค : วัดประยุรวงศาวาส
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 65