ข่าวประชาสัมพันธ์
18-05-65 - ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๐๕ / ๒๕๖๕
ประจำเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
ติดตามภารกิจหน่วยงานต่างๆ 

และวางแผนการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของสถานศึกษาสืบไป
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65