ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๕-๐๘-๖๕ ถอดบทเรียนการวิจัยในชั้นเรียน ปี ๒๕๖๔
กิจกรรม การถอดบทเรียนของวิจัยในชั้นปีการศึกษาที่ผ่าน (๒๕๖๔) 
ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
ฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65