ข่าวประชาสัมพันธ์
03-11-65 - งานธรรมนิเทศ ๒๕๖๕
สำนักศาสนศึกษาวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม
วันนี้ พระมหาจงรักษ์ อาทิตฺตเมธี เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคและวิธีการสอน"
แก่สามเณรครูสอนธรรมศึกษา 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมนักเรียน
ก่อนสอบในโรงเรียนเครือข่ายธรรมศึกษา จำนวน ๑๐ โรงเรียน

ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โดย แม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดสอบธรรมศึกษา
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65