ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๐-๑๑-๖๕ - สอนธรรมศึกษาแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
   สามเณรนักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
ได้เข้าร่วมอบรมสอนธรรมศึกษา ตามโรงเรียนต่างๆ ภายใน
พื้นที่ตำบลทองเอนและพื้นที่ใกล้เคียง 

โดยโครงการนี้ เป็นโครงการประจำปี ที่สามเณร
ผู้เป็น
วิทยากรปฏิบัติศาสนกิจสอนธรรมศึกษา โดยในปีนี้ 
มี ๔ โรงเรียน ได้แก่
- โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม
- โรงเรียนวัดบ้านลำ
- โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่
- โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
-  โรงเรียนทองเอนวิทยา
-  โรงเรียนวัดกลาง
-  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล
-  โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
-  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี
-  โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ ๑๘๓)
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65