ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๕-๑๑-๖๕ - สอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๕
คณะสงฆ์โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 
จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕  

โดยผู้ที่มาเข้าสอบเป็นนักเรียนและครูข้าราชการ 
ภายในตำบลทองเอนและใกล้เคียง  มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ๓๙๗ คน
การสอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 65