ข่าวประชาสัมพันธ์
๐๓-๐๒-๖๖- สอบโอเน็ต ม.๖
สามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ทำการสอบ O-NET  
ของหน่วยงาน สทศ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
เป็นการสอบรอบที่ ๓ วันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๖
โดยเป็นสอบแบบออนไลน์ จากคอมพิวเตอร์ ณ ห้องคอม โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 


โดยเป็นการสอบในรายวิชาพื้นฐาน ๔ วิชา ประกอบด้วย 
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษาฯ

การสอบครั้งนี้  มีคณะกรรมการจากโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา สน.สิงห์บุรี 
และ คุณครูจากโรงเรียนสิงห์บุรี มาเป็นผู้ควบคุมการสอบ  ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้ 

๑.พระครูปลัด ปราโมทย์ สิริเตโช ตำแหน่งหัวหน้าสนามสอบ
๒.นายมีเดช เฮ็งเพ็ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน
๓.นายฉลอง กลางจันอัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบ
๔.นายพลนพ น้อยหลุ่น  ตำแหน่ง กรรมการคุมสอบ(Digital)
๕.นางสาวปวีณา จันทร์เพ็ง ตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 66