ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชุมนุม ม.๒
โดยทีมครูที่ปรึกษา